Bijlagen

Reserves

Nr

Reserve

I/S

Boekwaarde
01-01-2020

Resultaat bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Ontrekking
kapitaallasten

Boekwaarde
31-12-2020

950001001

Algemene reserve

I

14.578

1.743

1.883

-1.308

16.895

950102001

Grondexploitatie

I

1.071

-55

-27

989

950302002

Onderhoud bruggen

S

3.631

466

-84

-145

3.868

950402003

Automatisering

I/S

1.068

1.068

950502004

Onderh. Inr. organisatie

S

139

139

950802006

3e ontsluitingsweg

I

5.775

5.775

950902007

Onderh. Gem. eigendommen

S

2.804

34

-9

2.829

951002008

Stads-/dorpsvernieuwing

S

65

-5

60

951102009

Uitvoering baggerwerken

S

1.945

196

-305

1.835

951502010

Huisvesting sporthallen/zalen

S

524

31

-27

528

951602011

Inrichting sporthallen/zalen

S

497

35

-53

479

951902012

Onderhoud buitensportacc.

S

568

-9

559

952302014

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

S

425

-74

351

952502016

Fiscale controle/ondersteuning

I

27

27

952602017

Aanloopkosten brandweerposten

I

186

186

952702018

Tractie

S

2.542

-187

2.355

952802019

Gemeentelijke Huisvesting

I

2.486

289

-25

-26

2.724

953002021

Vaststellingsovereenkomst

S

693

17

-68

641

953102022

Wegenbeheersplan

S

9.945

1.708

-2.031

-248

9.374

953202023

Renovatie zwembad Waterdam

S

1.983

2

-98

1.887

953302024

Sociaal Domein

I

2.963

138

-494

2.607

953602025

Uitvoering st. Werkplus

S

513

513

954602030

Rekenkamer commissie

I

35

35

954702031

Beschoeiing/walmuren

S

1.394

-71

1.323

954802032

Onderhoud Havens Edam-Volendam

S

1.295

89

-44

-53

1.287

955202034

Elektronische dienstverlening

I

10

10

955702036

Dijkversterking

I/S

774

-10

765

956002037

Sportaccommodatiefonds

S

2.146

27

-167

2.006

956202039

Jeugd en Gezin

S

182

-30

152

956402040

Bouw Stadion FC Volendam

S

159

-4

154

956702041

Speelwerktuigen

S

719

1

-25

695

957502042

Budgetoverheveling (zie *)

I

34

556

15

-640

-35

957602043

Risicofonds Wijksteunpunt

S

46

46

957702044

Toeristisch Centrum Volendam

S

889

-53

835

957802045

Jeugdgezondheidszorg GGD

S

66

-9

57

957902046

Verbouwing Haven 154-156

S

130

-7

123

958102047

Pius X

S

101

10

-110

1

958202048

Verplaatsen Markt Volendam

S

24

-6

18

958502049

Ontwikkeling gebied Harlingenln

S

1.654

105

-158

1.601

958602050

Bovenwijkse voorzieningen

I/S

1.738

-42

1.696

958702051

Risico Maria Goretti

I

500

500

962102054

MFA Oosthuizen

S

4.860

-127

4.733

962202055

Amortisatie gebouwen MFA

S

339

-1

338

962802059

Vitalisering Dorpskernen

I

59

20

-3

76

962902060

Recreatieve voorzieningen

I

138

138

963002061

Parkeervoorzieningen

I

121

121

963202063

Coronafonds

I

0

525

525

71.840

2.299

5.589

-5.221

-1.618

72.889

* Middels het voorstel resultaatbestemming 2020 wordt het negatief saldo aangevuld.

Toelichting

Het totaal van de reserves ultimo 2020 bedraagt € 72,9 mln. (2019: € 71,8 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 1,1 mln. toenemen.

Algemene reserve

950001001 Algemene reserve
Het totaal van de algemene reserve is toegenomen met € 2,3 mln. naar € 16,9 mln. (2019: € 14,6 mln.). Deze toename wordt met name veroorzaakt door de vastgestelde winstbestemming 2019 € 1,7 mln., winstneming grondexploitatie € 1,0 mln. en toevoegingen van het product Duurzaamheid € 0,3 mln. en overige producten € 0,6 mln.. Daarnaast zijn onttrekkingen van de algemene reserve naar de producten Overige baten en lasten € 0,3 mln., informatievoorziening 0,2 mln., Onderwijs 0,2 mln. en overige producten € € 0,2 mln.

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2020 bedraagt € 56,0 mln. (2019: € 57,3 mln.) hetgeen een afname is van € 1,3 mln. ten opzichte van 2019. In 2020 is de vastgestelde winstbestemming 2019 € 0,6 mln. en € 3,3 mln. toegevoegd aan de reserves en € 5,6 mln. onttrokken uit de reserves.

De bestemmingsreserves zijn in te delen in een aantal categorieën.

1. Kapitaallastenreserves (inclusief toekomstige kapitaallastenreserves)
Kapitaallastenreserves hebben als doel om de kapitaallasten van (toekomstige) investeringen te dekken. In 2021 wordt de nota reserves & voorzieningen herzien, waarbij wordt een herijking plaats zal vinden van de reserves voor (toekomstige) kapitaallasten en ernaar gestreefd wordt om de kapitaallastenreserves voor bestaande gereed gemelde investeringen samen te voegen tot één kapitaallastenreserve.

 • 950102001  BR Grondexploitatie
 • 950402003  BR Automatisering   
 • 950502004  BR Onderhoud. Inrichting organisatie
 • 950802006  BR 3e ontsluitingsweg Broeckgouw
 • 951002008  BR Stads/dorpsvernieuwing
 • 952302014  BR CAI
 • 952602017  BR Aanloopkosten brandweerposten
 • 952702018  BR Tractie
 • 952802019  BR Gemeentelijke Huisvesting
 • 953002021  BR Vaststellingsovereenkomst
 • 955202034  BR Elektronische dienstverlening
 • 955702036  BR Dijkversterking
 • 956002037  BR Sportaccommodatiefonds
 • 956202039  BR Jeugd en Gezin
 • 956402040  BR Bouw Stadion FC Volendam
 • 956702041  BR Speelwerktuigen
 • 957702044  BR Toeristisch Centrum Volendam
 • 957802045  BR Jeugdgezondheidszorg GGD
 • 957902046  BR Verbouwing Haven 154-156
 • 958202048  BR Verplaatsen Markt Volendam
 • 958502049  BR Ontwikkeling gebied Harlingenlaan
 • 958602050  BR Bovenwijkse voorzieningen
 • 962102054  BR Multifunctionele accommodatie Oosth
 • 962202055  BR Amortisatie gebouwen MFA
 • 962902060  BR Recreatieve voorzieningen
 • 963002061  BR Parkeervoorzieningen

2. Onderhoudsreserves
De onderhoudsreserves hebben als doel om het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in de onderliggende beheersplannen, om zodanig de jaarlijkse kosten te egaliseren. Hierna is een lijst opgenomen van deze reserves. Een aantal onderhoudsreserves kent momenteel nog een beperkte dekking voor kapitaallasten. Dit is in onderstaande lijst ook opgegeven. In 2021 zullen de kapitaallasten naar een aparte reserve worden overgeheveld.

 • 950302002  BR Onderhoud bruggen (incl. kapitaallasten)
 • 950902007  BR Onderhoud gemeente-eigendom
 • 951102009  BR Uitvoering baggerwerken
 • 951502010  BR Huisvesting sporthallen/zalen
 • 951602011  BR Inrichting sporthallen/zalen
 • 951902012  BR Onderhoud buitensportaccommodaties
 • 953102022  BR Wegenbeheersplan (incl. kapitaallasten)
 • 953202023  BR Renovatie zwembad Waterdam (incl. kapitaallasten)
 • 954702031  BR Beschoeiing/walmuren (incl. kapitaallasten)
 • 954802032  BR Onderhoud Havens E-V (incl. kapitaallasten)

3. Risico- en overige reserves
Dit zijn reserves die zijn gevormd om incidentele lasten te kunnen opvangen. Daarnaast is een aantal reserves gevormd om toekomstige kosten voor specifieke doeleinden te dekken of te egaliseren. Zie hierna een korte toelichting op deze individuele reserves.

 • 950102001  BR Grondexploitatie

Deze reserve heeft als doel om de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen met een geraamd nadelig saldo.

 • 952502016  BR Fiscale controle/ondersteuning

Om de kosten van een fiscale controle en ondersteuning bij fiscale vraagstukken te kunnen dekken kan een beroep gedaan worden op deze reserve.

 • 953302024  BR Sociaal-Domein

De reserve heeft als doel om de drie decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken. De reserve wordt aangewend om de uitvoering en tegenvallers in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op te vangen. Daarnaast wordt de reserve aangewend voor het verder vormgeven en uitrollen van nieuw beleid.

 • 953602025  BR Uitvoering Stichting Werkplus

De reserve kan worden aangewend voor de verdere uitvoering van Stichting Werkplus.

 • 954602030  BR Rekenkamer commissie

Het doel van deze reserve is om de rekenkamercommissie de mogelijkheid te geven, om op verzoek van de raad, onderzoeken te laten uitvoeren, die buiten het jaarlijks exploitatiebudget (voor onderzoeken) van € 25.000 vallen.

 • 957502042  BR Budgetoverheveling

Deze reserve is gevormd omwille van administratief technische redenen en wordt gebruikt om budgetten, welke bij het vaststellen van de jaarrekening worden bepaald, van het ene boekjaar over te hevelen naar het volgende boekjaar.

 • 957602043  BR Risicofonds Wijksteunpunt

Op grond van de Deelverordening wijksteunpunten breed Noord-Holland 2007 heeft de Gemeente Edam-Volendam subsidie gekregen voor het oprichten van het wijksteunpunt breed ‘Meerwijk Bibliotheek’ te Edam. Dit bedrag is als risicofonds voor de resterende jaren 2011-2019 gehouden.

 • 958102047  BR Pius X

Deze reserve diende ter dekking van de jaarlijkse ophoging van de voorziening, welke de afgelopen tien jaren is gevormd om een boekwaardeverlies bij terugkoop van Pius X te dekken.

 • 958702051  BR Risico Maria Goretti

Om het geraamde tekort van de herontwikkeling van Maria Goretti te kunnen dekken, dat uit een financiële haalbaarheidsanalyse is gebleken, is een reserve gevormd.

 • 962802059  BR Vitalisering Dorpskernen

Om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen/te behouden, wordt een reserve gevormd om burgerinitiatieven vanuit de kernen te kunnen honoreren.

 • 963202063  BR Coronafonds

De reserve coronafonds dient ter egalisatie van de Corona gerelateerde lasten en baten over de jaren 2020 en verder.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12