Programmaverantwoording

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van het jaarverslag. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen verantwoorden we in dit programma baten en lasten die niet onder te brengen zijn in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, de uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten.

Het college heeft voortdurend oog voor de externe ontwikkelingen en de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. Een verantwoord financieel beheer voor de korte en lange termijn vormt hierbij het uitgangspunt. Dit om de financiële weerbaarheid van onze gemeente naar de toekomst te kunnen borgen. Het afgelopen jaar heeft het college verschillende verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en forse ombuigingen in de begroting voorgesteld. Dit beleid, en dat van voorgaande jaren, heeft ervoor gezorgd dat onze financiële positie goed is. Dit is eveneens bevestigd door twee organisaties die ongevraagd onze financiële positie hebben beoordeeld.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat onze gemeente onder het zogenaamde ‘repressieve toezicht’ valt. Dit betekent dat toezicht achteraf plaatsvindt. We hoeven besluiten  dus niet vooraf ter goedkeuring aan de provincie voor te leggen. 

BDO Accountants

Uit de jaarlijkse benchmark die BDO Accountants uitvoert onder alle gemeenten in Nederland komen we ook goed uit de bus. Op alle getoetste risicocriteria scoren we ‘minst risicovol’.  Daarmee krijgt de gemeente Edam-Volendam het rapportcijfer 10.

In de benchmark beoordelen zij gemeenten op onderstaande risico’s. Hierbij maken zij gebruik van de kaders van de provinciale toezichthouders.

  • Netto schuldquote.
  • Solvabiliteitsrisico.
  • Grondexploitatie.
  • Structurele exploitatieruimte.
  • Belastingcapaciteit.

Conclusie onderzoeken

In 2020 heeft het college verschillende verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering en forse ombuigingen in de begroting voorgesteld.  Bovenstaande onderzoeksresultaten bevestigen dat dit collegebeleid, evenals dat van voorgaande jaren, heeft bijgedragen aan de huidige positieve financiële situatie. En dat onze gemeente er financieel nog steeds goed voor staat.

Regionaal coronabeleid

In 2020 hebben we met behulp van verschillende (financiële) instrumenten hulp geboden aan  inwoners, instellingen en ondernemers in onze gemeente. In de vergadering van 17 december heeft de gemeenteraad informatie ontvangen over de financiële consequenties  van deze instrumenten. Vanaf de start van de pandemie zijn de maatregelen en instrumenten afgestemd in regionaal verband. Dit omdat de pandemie een gemeente overstijgende aanpak vergde. Hierdoor is er binnen de regio op een nagenoeg uniforme wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheden die gemeenten kunnen toepassen.

Via de beschikbare kanalen (waaronder het startersloket) zijn ondernemers ook door ons gewezen op de financiële ondersteuningsmogelijkheden die het Rijk via de gemeenten aanbiedt. Dit met het doel om ondernemers een zo volledig mogelijke ondersteuning te bieden.
Voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en sport zijn aanvragen voor ondersteuning bij de  provincie ingediend.

Tot slot heeft het college eind 2020 ruimte geboden voor verlaging van de huurkosten bij commerciële verhuur door de gemeente. En voor verdere ondersteuning van instellingen in de non-profit sector.

Regionaal

De governance van de MRA is ter discussie gesteld. De regiegroep waar de burgemeester van Edam-Volendam en van Purmerend deel van uitmaken, heeft een transitiecommissie in het leven geroepen.

Landelijk

Wethouder Schütt is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken in de regio Zaanstreek-Waterland. En is daarmee afgevaardigde namens onze regio in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken in de MRA. Hierdoor zijn we ambtelijk ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van zowel regionale als landelijke regelingen.

WHOA en TOA

In 2020 waren we vanuit dit verband ambtelijk betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van:

  • WHOA: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Onderdeel faillissementswet), en de
  • TOA (Time Out Arrangement) (Bedrijven tijdelijk stopzetten gedurende een crisis om niet failliet te gaan).

In overleg met de staatssecretaris en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel is een regeling ontworpen om ondernemers die in financiële nood raken te kunnen helpen. Deze regeling maakt het mogelijk dat deze ondernemers via de TOA (de zogenaamde Doornroosjeregeling) hun bedrijf tijdelijk stil kunnen zetten. En dat schuldeisers via gerechtelijke weg gedwongen worden akkoord te gaan met een afkoopsom (WHOA).

ROM NH

Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ROM NH. Oorspronkelijk was dit opgezet als Invest-MRA, als logisch onderdeel van Invest-NL. Vanuit de regio Zaanstreek-Waterland stond de democratische legitimiteit van Invest-MRA ter discussie. Uiteindelijk heeft de provincie de handschoen opgepakt en is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) gestart. Invest-MRA wordt hier een onderdeel van. Hiermee is de democratische legitimiteit gewaarborgd. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze ROM NH.

Lasten

Begroot € 2.013.574
Gerealiseerd € 2.215.821
Afwijking € -202.247
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12