Bijlagen

Incidentele baten en lasten per programma

Product

Omschrijving

Begroot
2020

Realisatie
2020

Saldo
2020

Benoemd in begroting 2020

Programma 1

Lasten

1.01

Algemeen bestuur

Coronakosten

0

13.615

-13.615

Nee

1.02

Dagelijks bestuur

Hogere dotatie voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020

4.093

272.378

-268.285

Nee

1.05

Burgerparticipatie

75 jaar vrijheid (€ 10.600 is via de AR overgeheveld naar 2021)

26.925

29.253

-2.328

Ja

Herdenking Nieuwjaarsbrand (€ 24.000 is via de AR overgeheveld naar 2021)

6.000

6.489

-489

Ja

1.07

Overhead

Voormalig personeel

98.812

250.536

-151.724

Ja

Ingeleend Personeel i.v.m. corona. Kosten zijn direct verantwoord.

210.000

0

210.000

Ja

Coronakosten

75.000

79.059

-4.059

Ja

Gewoon Goed

175.000

175.000

0

Ja

Capaciteit t.b.v. Inkoop

300.000

300.000

0

Ja

Inhaalbudget ICT

200.000

200.000

0

Ja

Baten

1.02

Dagelijks bestuur

Lagere onttrekking voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020

-32.829

-50.381

17.552

Nee

1.07

Overhead

Detacheringsvergoeding Over-gemeenten

0

-28.362

28.362

Nee

Programma 2

Lasten

2.03

Integrale Veiligheid

Integrale Veiligheid (incidenteel t/m 2020)

375.000

375.000

0

Ja

Coronakosten

6.000

6.000

0

Ja

Opstellen ondermijningsbeelden (€ 45.000 is via de AR overgeheveld naar 2021,2022 en 2023)

0

0

0

Ja

Incidentele inhuur t.b.v. project ‘Allen voor één’

191.806

172.013

19.793

Ja

Bijdrage van derden project ‘Allen voor één’

-132.194

-117.876

-14.318

ja

2.04

Crisisbeheersing en brandweer

Coronakosten

78.280

54.000

24.280

Ja

2.05

KCC/Burgerzaken

Thuisbezorgen paspoorten

2

0

2

Ja

Programma 3

Lasten

3.01

Economische zaken en toerisme

Economisch platform (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds)

35.000

0

35.000

Ja

Bedrijvigheidsvisie (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds)

30.000

0

30.000

Ja

Budget Toeristisch Platform (€37.500 is via de AR overgeheveld naar 2021)

0

0

0

Ja

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

Implementatiebudget Historische Scheepswerf (bouw werf en opzet werkgelegenheidsproject)

106.000

39.349

66.651

Ja

3.04

Omgevingsprogramma

Subsidies verduurzaming bestaande woningen

505.268

147.246

358.022

Ja

Ontwikkelingsbudget Wijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid (€ 267.463 is via de AR overgeheveld naar 2021)

0

0

0

Ja

Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex

25.000

0

25.000

Ja

3.08

Omgevingsvergunningen

Implementatie Omgevingswet (€ 140.000 is via de AR overgeheveld naar 2021)

210.000

210.000

0

Ja

Baten

3.04

Omgevingsprogramma

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik

-469.948

-147.246

-322.702

Ja

3.08

Omgevingsvergunningen

Hogere inkomsten aan Leges

-845.000

-1.526.478

681.478

Nee

3.11

Overige gronden

Tijdelijke huuropbrengst D. v/d Broek

-110.000

-122.221

12.221

Ja

Verkoop grond

-130.000

-123.316

-6.684

Nee

Programma 4

Lasten

4.01

Wegen, paden en pleinen

Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.

2.425.875

2.425.875

0

Ja

4.05

Bruggen

Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.

106.718

106.718

0

Ja

4.07

Havens

Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.

20.295

20.295

0

Ja

4.10

Cai

Vervolg onderzoek Cai

35.456

30.225

5.231

Ja

4.11

Groenvoorziening

Extra Aanbesteding groenwerkzaamheden Werkplus

35.000

35.000

0

Ja

4.13

Afvalstoffen

Coronakosten

160.000

192.214

-32.214

Ja

4.14

Riolering

Nadelig, veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening riolering, die weer wordt veroorzaakt door herziening van kredieten oude jaren in het GRP (bedrag bij begroot is het saldo van rekening 472000 en 872000, mutaties voorzieningen)

-117.532

579.611

-697.143

Nee

Programma 5

Lasten

5.03

Maatwerkdienstverlening 18 -

Regionale kosten ontvlechting en nieuwe contractering specialistisch jeugdhulp

30.000

30.000

0

Ja

5.08

Bijzondere bijstand

Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede 2020

30.148

30.148

0

Ja

5.11

Toegang

Transformatiegelden Jeugdzorg

35.000

5.734

29.266

Ja

Pilot kwaliteitsmedewerkers BSL

133.500

133.500

0

Ja

Verhogen vaccinatiegraad

5.000

5.000

0

Ja

Pilot Ontzorgen

150.000

52.803

97.197

Ja

Budget voor verhoging taalniveau statushouders

5.000

0

5.000

Ja

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

Ondersteuning BSL

100.000

61.000

39.000

Ja

Ontwikkelen raadsapp

10.000

0

10.000

Ja

Beleidsmonitor

45.000

19.200

25.800

Ja

Inhuur contractmanagement

10.000

10.000

8.265

Ja

Inhuur Jeugdzorg

25.000

20.561

4.439

Ja

Inhuur wegwerken achterstanden Wmo

60.000

23.393

36.607

Ja

Bijdrage Wozoco

157.500

157.500

0

Ja

Bijdrage Huis aan het Water

10.000

10.000

0

Ja

Project Toegang

75.000

0

75.000

Ja

Versnellen procedures Wmo

75.000

0

75.000

Ja

5.16

Onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting Meester Haijeschool

157.000

0

157.000

Ja

Voorbereidingskosten IHP

13.600

14.412

-812

Ja

5.19

Sportstimulering

Regeling Lokaal Sportakkoord - sportformateur

15.000

15.000

0

Ja

Regeling Lokaal Sportakkoord - uitvoeringsbudget

20.000

0

20.000

Ja

5.24

Kunst en Cultuur

Budgetten EuroArt zijn overgeheveld naar 2021

0

0

0

Ja

Subsidietoekenning Noodfonds Provincie Noord-Holland

169.053

169.053

0

Ja

5.29

Begraafplaatsen

Onderzoeksbudget

5.000

0

5.000

Ja

Baten

5.08

Bijzondere bijstand

Vergoeding uitvoering TOZO regeling

-436.000

-422.400

-13.600

Nee

5.20+21

Gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties

Huurderving sportaccommodaties (maart -juni)

146.190

146.190

0

Ja

Huurderving sportaccommodaties

34.000

85.877

-51.877

Ja

Specifieke uitkering huurderving sportaccommodaties

-146.190

-198.067

51.877

Ja

5.24

Kunst en Cultuur

Bijdrage Noodfonds Provincie Noord-Holland

-104.476

-104.476

0

Ja

Programma 6

Lasten

6.02

Onroerende zaakbelastingen

Omzetten waarderingsgrondslag OZB

35.000

43.291

-8.291

Ja

6.07

Overige Baten en lasten

Financiële ondersteuning lokale organisaties iv, Corona

120.000

151.816

-31.816

Ja

Baten

6.04

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

Pilot Ontzorgen

-150.000

-150.000

0

Ja

6.07

Overige Baten en lasten

Voordelig Afboekingen nog te make kosten grex

0

-94.546

94.546

Nee

Voordelig afrekening SPUK 2019

0

-51.362

51.362

Nee

Voordelige afrekening OAB 2017

0

-20.671

20.671

Nee

Nadelig saldo dwangsommen/jaarbedragen

0

46.986

-46.986

Nee

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12