Programmaverantwoording

Bestuur

Algemeen

In het begin van het jaar lag de focus van onze organisatie grotendeels op het omgaan met corona. Naarmate het jaar vorderde, hebben we met elkaar manieren gevonden om de draad weer op te pakken.

2020: een bijzonder jaar

Het jaar 2020 was één grote uitdaging. Veelal weten we in crisis op hoofdlijnen wel wat er op ons afkomt. Maar afgelopen jaar kregen we te maken met een ongrijpbare en onzichtbare vijand. Het is dan belangrijk om wendbaar te zijn en tegelijkertijd naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Om projecten te laten doorgaan. Maar ook om alle medewerkers en inwoners aangehaakt te houden. De communicatie draaide voor een groot gedeelte om de crisiscommunicatie rondom corona.

Dienstverlening

We hebben onze dienstverlening verder verbeterd. Corona zorgde hierbij wel voor de nodige uitdaging. Bij het speerpunt Dienstverlening komen we hier uitgebreid op terug. Zo hebben we het hier over de lancering van de meldingenapp, datagestuurd werken en helder en klantvriendelijk taalgebruik.

Gaandeweg het jaar hebben we nieuwe wegen gevonden voor participatiebijeenkomsten. Inwoners konden via online bijeenkomsten meedenken en meedoen.

Ook hebben we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers betrokken bleven bij wat er zich afspeelde binnen de organisatie en onze samenleving. En dat het wij-gevoel in stand bleef. Intranet, Zoom bijeenkomsten, online personeelsbijeenkomsten en -personeelsvideo’s en nog veel meer hebben hieraan bijgedragen. Hierdoor konden teams ondanks het massaal thuiswerken blijven samenwerken en kon onze dienstverlening op alle niveaus ‘gewoon’ doorgaan en zelfs verbeterd worden.

Regionaal

Wethouder Schütt was ook in 2020 voorzitter van het regionale portefeuillehoudersoverleg Economie. Vanuit die rol neemt hij tevens deel aan het MRA-brede Platform Economie en wordt hij door de provincie nauw betrokken bij de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). In 2020 is burgemeester Sievers lid geworden van de Regiegroep MRA. Samen met de burgemeesters van Purerend en Zaanstad vertegenwoordigt zij de regio in de Regiegroep. In 2020 is vanuit de Regiegroep een Transitiecommissie MRA opgericht. Deze Transitiecommissie zal in 2021, n.a.v. de evaluatie MRA, met voorstellen komen over het aanpassen van de governance van de MRA. Edam-Volendam heeft in 2020 het voortouw genomen om met de regio een ‘propositie Zaanstreek-Waterland’ te schrijven, met daarin een samenvatting van het aanbod- en de ambities van de regio. Dit traject wordt in 2021 afgerond.

Landelijk

Wethouder Schütt is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken in de regio Zaanstreek-Waterland. En is daarmee afgevaardigde namens onze regio in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken in de MRA. Hierdoor zijn we ambtelijk ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van zowel regionale als landelijke regelingen.

Lasten

Begroot € 15.830.026
Gerealiseerd € 15.971.232
Afwijking € -141.206
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12