Financiën

Vermogenspositie

Hier volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie. Daarbij wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven. Toelichting op de vermogenspositie is gepresenteerd middels de toelichting op de balans.

Ontwikkeling van het eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (het saldo van de rekening).

Financiële positie
Van ons als gemeente wordt verwacht dat wij een belangrijke rol vervullen bij maatschappelijke thema’s. Financiële bewegingsruimte is een minimale voorwaarde om die rol uit te kunnen oefenen. De financiële positie van onze gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. In de begroting van 2020 is ruim € 4 mln. omgebogen om ruimte te maken voor de ambities en structureel te investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. In de begroting 2021 zijn nieuwe ombuigingen opgenomen (aanvullend op de ombuigingen uit 2020) om de begroting sluitend te maken. Onder andere de grote (autonome) stijging van kosten voor de jeugdzorg maken dit noodzakelijk.

Naar het oordeel van de Provincie Noord-Holland was de begroting 2020 en is de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht. Gelijk aan 2020 en eerdere jaren, is ook in 2021 sprake van repressief toezicht. Dat wil zeggen dat we de laagste vorm van toezicht hebben op de gemeentelijke financiën.

Ook blijkt de goede financiële gezondheid van onze gemeente uit diverse benchmarks. Zo heeft BDO de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van alle gemeenten geanalyseerd. Onze gemeente ontvangt als rapportcijfer een 10 en wordt daarmee op basis van de financiële ratio’s aangemerkt als “minst risicovol”. Op de “Monitor financiële conditie” van de VNG scoort onze gemeente een 8 tegenover een gemiddelde score van de gemeenten van 7,2. Omdat we afgelopen jaren best veel hebben geïnvesteerd, halen we geen net geen 10.

Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële  positie van de gemeente die volgens de vorige controlerende account, provincie en VNG uitstekend is. Het negatieve resultaat over 2020 komt ten laste van de Algemene Reserve en deze  reserve is onderdeel van het Eigen Vermogen van de gemeente. Omdat in de begroting voor 2020 ook enkele stortingen in de Algemene Reserve waren geraamd verandert de eindstand niet t.o.v. 2019. De financiële positie blijft daarmee in lijn met de beoordelingen van de eerder genoemde organisaties.

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen

Boekwaarde
31-12-2019

Bestemming

Boekwaarde
01-01-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2020

Algemene reserve

14.578

1.743

16.321

1.883

-1.309

0

16.895

Bestemmingsreserves

57.263

556

57.819

3.706

-5.531

0

55.994

Gerealiseerd resultaat

2.299

-2.299

0

0

-2.167

0

-2.167

Totaal

74.140

0

74.140

5.589

-9.007

0

70.722

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12