Programmaverantwoording

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Het is onze ambitie om een inclusieve gemeenschap te zijn. Waar voor alle inwoners ruimte is om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en talenten te ontwikkelen en zichzelf te kunnen redden. Waar nodig met advies en steun van hun eigen netwerk. Om dit te bereiken informeren en adviseren we inwoners over de mogelijkheden. En faciliteren we hen ook om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen we ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners. En wendbaar zijn om in te kunnen spelen op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen.

Sportief en cultureel aanbod

Een belangrijke pijler in ons beleid is het bieden van goede mogelijkheden voor een positieve vrijetijdsbesteding in de vorm van een gevarieerd sportief en cultureel aanbod. Zo ook onze actieve inzet in de volle breedte voor onze jeugdige, volwassen en oudere inwoners.

Als voorbeeld willen we graag het programma LEF benoemen. Want ook in 2020 is het ons team LEF weer gelukt om in samenwerking met Kansrijk veel alternatieve activiteiten voor de jeugd te organiseren. Met een aangepast creatief programma hebben we jongeren uitgedaagd om de vrijdag- en zaterdagavond anders te besteden. De voor het hele jaar geplande voorlichting over alcohol en online veiligheid op scholen kon vanwege de coronamaatregelen alleen in het najaar plaatsvinden.

Integrale evaluatie sociaal beleid

In 2020 heeft een integrale evaluatie plaatsgevonden van het beleid op het gebied van jeugd, sport, kunst en cultuur en leefstijl. Een van de punten is dat we in de toekomst meer lokale regie willen voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociale beleid. Het ontwikkelen van een monitor is één facet van deze bredere doelstelling. Nu de 3D-transities zijn geland, is een periode aangebroken waarin we met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat we hebben gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een verdere synchronisatie van de beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen heeft plaatsgevonden.

Sport en spel in 2021

Vanaf het tweede kwartaal in 2021 kan onze jeugd gebruik gaan maken van de bouwspeelplaats op de Broeckgouw. Het wordt een plek waar kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich creatief en technisch kunnen uitleven. De bouwspeelplaats biedt ook voor andere doelgroepen mogelijkheden. Denk aan vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Vanaf november 2021 kunnen verschillende sportverenigingen gebruik gaan maken van ons nieuwe gymsportcentrum. De bouw is in 2020 gestart en verloopt voorspoedig.

Lasten

Begroot € 41.102.033
Gerealiseerd € 40.125.541
Afwijking € 976.492
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12