Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken goed samen om inwoners te laten participeren en kennis te laten maken met kunst en cultuur. In dit kader hebben wij de volgende ambities en doelen:

 • Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Culturele evenementen en activiteiten van amateurverenigingen dragen bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente.
 • Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt daarbij afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers.
 • Het proces van subsidieaanvragen waar mogelijk te vereenvoudigen.
 • Initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen. Het cultuurplatform speelt een rol als adviseur bij de uitvoering van de cultuurnota.

Nadere toelichting

Met ons kunst- en cultuurbeleid geven we aan welk belang we hechten aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen. Jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met onze ambities en doelstellingen geven we richting aan de uitvoering van dit beleid. Dit doen we in co-creatie met uitvoerende partnerorganisaties. Veel van de programmapunten uit ons kunst- en cultuurbeleid uit de vorige beleidsperiode konden we (deels) realiseren en voortzetten. De komende periode willen we meer faciliteren en stimuleren om zo vernieuwing en ruimte te creëren. Goede initiatieven komen meestal ‘van onderop’.

Onze ambities en doelstellingen zijn ondergebracht in vijf programmalijnen:

 1. Talentontwikkeling van de Jeugd.
 2. Levendige Historie.
 3. Inclusie door Kunst.
 4. Participatie en Leefbaarheid.
 5. Zichtbaarheid en Imago.

Doelen en ambities

We willen nieuwe activiteiten mogelijk maken en initiatieven stimuleren. Dit doen we door krachten te bundelen en verbindingen te leggen. We menen dat hier kansen liggen. Daarom zetten we de komende jaren vooral in op het vergroten van de zichtbaarheid van kunst en cultuur, het stimuleren van samenwerking én op het leggen van dwarsverbanden. Tussen culturele instellingen, verenigingen, onderwijs, maatschappelijke partners, zorg en ondernemers. We verwachten dat al deze partijen voldoende cultureel ondernemend zijn. En dat we op deze manier kennis kunnen delen en vraag en aanbod van activiteiten meer op elkaar af kunnen stemmen. EuroArt 2020 (najaar) is een goed voorbeeld van samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit.

Wat wilden we daarvoor doen

 • Bundelen van krachten door samen te werken met diverse partijen op het gebied van programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
 • Beperken van de administratieve lasten voor de subsidieaanvrager. Dit maakt onderdeel uit van de evaluatie van de relevante subsidieregelingen.
 • Opstellen en uitvoeren van de Cultuurnota.
 • Uitvoeren gastheerschap EuroArt 2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren Cultuurnota
In 2020 zijn er voor de programmalijnen Talentontwikkeling van de Jeugd, Levendige Historie, Inclusie door Kunst en Zichtbaarheid en Imago projecten voortgezet. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de culturele sector, het sociale domein en het onderwijs op het gebied van innovatie en verbetering.

 • Alliantie Kansrijk is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen voor de programmalijn Talentontwikkeling van de Jeugd. Het gaat hier om creatieve activiteiten voor de jeugd en cultuureducatie op scholen, in samenwerking met Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
 • Op het gebied van Zichtbaarheid en Imago is er een samenwerking met toerisme op gemeentelijk- en regionaal vlak (MRA).
 • In 2020 is er een cultuurcoördinator gestart die projecten initieert voor de uitvoering van de programmalijn Zichtbaarheid en Imago.
 • Voor de museale aanpak van het project Botter+ is een masterplan ontwikkeld. 


Gastheerschap EuroArt

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het gastheerschap en de bijbehorende Kunstmaand in oktober 2020 moeten uitstellen tot het najaar van 2021.

Impact coronamaatregelen op culturele sector 
De culturele sector is hard getroffen afgelopen jaar. De coronamaatregelen hebben een ongekende impact op de uitvoering van culturele activiteiten gehad. Zo is de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Cultuurparticipatie nagenoeg tot stilstand gekomen. Zijn veel van de activiteiten van verenigingen of andere bewonersinitiatieven afgezegd en subsidieaanvragen ingetrokken. Musea, podia, bibliotheken en andere culturele instellingen hebben groot financieel verlies geleden door de lockdown. Om de culturele sector te kunnen ondersteunen hebben we als gemeente in 2020 aanspraak gemaakt op het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de Provincie Noord-Holland.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56