Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.
Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- c.q. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In het beleidsplannen Baggeren, Bruggen, Havens, Schoeiingen, Wegen en GRP zijn de kwaliteitsniveaus inmiddels aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- c.q. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

In 2019 is door de raad gekozen voor een andere, meer algemeen gehanteerde, wijze van dekking.
In algemene zin zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen en onderhoudslasten voortaan niet meer worden gedekt uit de bestemde reserve, maar als last op de exploitatie drukken. De jaarlijkse vaste toevoeging aan de bestemde reserves komt hierdoor te vervallen en wordt dus eigenlijk ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten.
De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden worden nog wel worden gedekt uit een  kapitaallastenreserve, zodat deze in de toekomst niet meer op de exploitatie drukken.
Deze kapitaallastenreserve had bij aanvang een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele beleidsplannen inzake onderhoud waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. Om de waarde van een plan actueel te houden wordt een plan in het laatste jaar van zijn bestaan geactualiseerd.

Groep

Plan

Besluit

Actualisatie

Onderhoudsniveau

gewenst in

Water

Baggerplan 2020-2024

30-1-2020

2024

Legger + 20 cm extra

Bruggen 2019-2023

11-4-2019

2023

B/3

Havens 2019-2023

11-4-2019

2023

B/3

Schoeiingen/kademuren 2020-2025

16-5-2019

2025

A

Groen

Groenvoorzieningen 2020-2024

25-6-2020

2024

B (CROW)

Speelruimtebeleid 2020-2029

30-1-2020

2029

Accommodaties

Overige gemeentelijke eigendommen

Sport Indoor

Sport Inrichting

29-9-2011

2016

Sport Outdoor

24-1-2013

2017

CAI

16-3-2017

2021

Wegen

Wegen 2019-2023

11-4-2016

2024

A/2 (Binnen HIOR gebied)

B/3 (Buiten HIOR gebied)

Verlichtingsplan

24-11-2016

2021

Voldoen aan SER normen

Riolering

Rioleringsplan

15-2-2018

2023

Op basis van schadebeelden

Overig

Afvalbeheer

15-12-2016

2021

Voldoen aan doelstelling VANG beleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12