Balans en toelichting

Balans en toelichting

Bedragen * € 1.000

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

395

0

Subtotaal

395

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

72.896

72.284

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

18.001

12.599

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

23.721

21.738

Subtotaal

114.618

106.622

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.034

1.034

Overige langlopende leningen

10.831

10.885

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

130

130

Subtotaal

11.995

12.050

Totaal vaste activa

127.008

118.671

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-8.086

-8.621

Subtotaal

-8.086

-8.621

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

6.506

5.491

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

397

Overige vorderingen

2.798

1.930

Subtotaal

9.304

7.817

Liquide middelen

Kassaldi

12

13

Banksaldi

1

533

Subtotaal

13

547

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

3.048

1.572

Subtotaal

3.048

1.572

Totaal Vlottende Activa

4.279

1.316

TOTAAL ACTIVA

131.287

119.987

Verliescompensatie VPB

721

0

Bedragen * € 1.000

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

16.895

14.578

Bestemmingsreserve

55.994

57.263

Gerealiseerd resultaat

-2.167

2.299

Subtotaal

70.722

74.140

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.305

3.783

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

10.248

9.632

Subtotaal

14.553

13.415

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

17.501

19.506

Waarborgsommen

16

16

Subtotaal

17.517

19.522

Totaal Vaste Passiva

102.792

107.078

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

7.500

0

Banksaldi

1.285

0

Overige schulden

7.904

8.513

Subtotaal

16.689

8.513

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

9.972

3.261

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.639

-225

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

195

1.361

Subtotaal

11.806

4.397

Totaal Vlottende Passiva

28.495

12.909

TOTAAL PASSIVA

131.287

119.987

Gewaarborgde geldleningen

98.683

98.618

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12