Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Bijgestelde Begroting 2020

Realisatie 2020

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TVD0.1

Bestuur

1.879

-33

1.846

2.047

-50

1.997

TVD0.2

Burgerzaken

1.138

-349

789

1.154

-357

797

TVD0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

748

-1.735

-987

809

-655

154

TVD0.4

Overhead

13.693

-5

13.688

13.701

-126

13.575

TVD0.5

Treasury

60

-331

-271

77

-475

-398

TVD0.61

OZB Woningen

404

-4.135

-3.731

456

-4.135

-3.679

TVD0.62

OZB niet-Woningen

31

-1.989

-1.958

34

-2.010

-1.976

TVD0.63

Parkeerbelasting

-

-62

-62

-

-61

-61

TVD0.64

Belastingen overig

176

-159

17

168

-157

11

TVD0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

-

-46.558

-46.558

-

-46.766

-46.766

TVD0.8

Overige baten en lasten

100

-14

86

311

-258

53

TVD0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

160

-

160

-9

-

-9

TVD0.10

Mutaties reserves

5.589

-8.417

-2.828

5.589

-6.840

-1.251

TVD1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.459

311

2.770

2.780

-59

2.721

TVD1.2

Openbare orde en veiligheid

1.441

-150

1.291

1.426

-133

1.293

TVD2.1

Verkeer en vervoer

7.245

-365

6.880

6.234

-471

5.763

TVD2.2

Parkeren

231

-

231

176

-

176

TVD2.3

Recreatieve havens

324

-119

205

344

-145

199

TVD2.4

Economische havens en waterwegen

611

-

611

595

-

595

TVD3.1

Economische ontwikkeling

75

-

75

65

-

65

TVD3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

71

-127

-56

63

-80

-17

TVD3.4

Economische promotie

242

-597

-355

242

-593

-351

TVD4.1

Openbaar basisonderwijs

196

-25

171

175

-17

158

TVD4.2

Onderwijshuisvesting

1.683

-55

1.628

1.541

-52

1.489

TVD4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.128

-339

789

1.246

-346

900

TVD5.1

Sportbeleid en activerin

476

-35

441

378

-15

363

TVD5.2

Sportaccommodaties

3.863

-1.448

2.415

3.484

-1.210

2.274

TVD5.3

Cultuur

402

-74

328

386

-74

312

TVD5.4

Musea

295

-89

206

236

-65

171

TVD5.5

Cultureel erfgoed

315

-4

311

176

-28

148

TVD5.6

Media

712

-

712

713

-

713

TVD5.7

Openbaar groen en recrea

3.448

-305

3.143

3.397

-306

3.091

TVD6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.875

-835

3.040

3.485

-742

2.743

TVD6.2

Wijkteams

1.555

-48

1.507

1.533

-48

1.485

TVD6.3

Inkomensregelingen

9.548

-9.278

270

8.983

-8.597

386

TVD6.4

Begeleide participatie

2.634

-197

2.437

2.628

-366

2.262

TVD6.5

Arbeidsparticipatie

531

-51

480

541

-55

486

TVD6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.093

-19

1.074

1.119

-19

1.100

TVD6.71

Maatwerkdienstverlening 18 +

3.450

-160

3.290

3.683

-150

3.533

TVD6.72

Maatwerkdienstverlening 18 -

6.252

-

6.252

6.637

-

6.637

TVD6.81

Geëscaleerde zorg 18+

227

-

227

224

-

224

TVD6.82

Geëscaleerde zorg 18-

440

-

440

459

-

459

TVD7.1

Volksgezondheid

1.497

-

1.497

1.456

-

1.456

TVD7.2

Riolering

1.668

-3.454

-1.786

2.202

-3.303

-1.101

TVD7.3

Afval

4.166

-4.414

-248

4.240

-4.498

-258

TVD7.4

Mileubeheer

1.227

-470

757

774

-147

627

TVD7.5

Begraafplaatsen en crematoria

218

-207

11

226

-215

11

TVD8.1

Ruimtelijke ordening

1.470

-1.669

-199

1.463

-1.712

-249

TVD8.2

Grondexploitaitie

4.893

-5.957

-1.064

5.329

-5.679

-350

TVD8.3

Wonen en bouwen

1.750

-847

903

1.734

-1.528

206

Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves

95.689

-94.814

875

94.710

-92.543

2.167

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12