Programmaverantwoording

Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Het programma Ruimtelijk beheer is veelomvattend. Het bevat het beleid, de planvorming en de praktische uitvoering ten aanzien van veel verschillende elementen binnen onze openbare ruimte. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld onze wegen, bruggen, sloten, sportvelden en rioleringen. Maar ook van het openbaar groen en de openbare verlichting.
Binnen het programma vallen ook het beheer van onder meer de Centrale Antenne Installatie, het verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheid, ongedierte- en gladheidsbestrijding, onderhoud gemeentelijke gebouwen, coördinatie ondergrondse kabels en leidingen en het beheer van speelplaatsen en wegmeubilair. Een aantal specifieke onderdelen van het Programmaplan komen in dit programma aan de orde. In de clusters Verkeer & Vervoer, Markten, Digitale Infrastructuur en Schoon & Verzorgd die hierna volgen, lichten we de inhoud en voortgang nader toe.

Realisatie prioriteitprojecten

In 2020 hebben we een aantal prioriteiten, die op de agenda stonden gerealiseerd. Zoals de aanleg van de parkeerplaats aan de Singelweg, het in gebruik nemen van het parkeerverwijssysteem en het instellen van eenrichtingsverkeer langs de Edamse grachten. Ook de renovatie van het Zuideinde in Volendam kunnen we een geslaagd project noemen. Na het vernieuwen van de riolering en kabels en het aanbrengen van sfeervolle ledverlichting is een prachtige wandelboulevard ontstaan.

Derde ontsluitingsweg

In 2020 is het bestemmingsplan voor de Derde ontsluitingsweg onherroepelijk en hebben we de benodigde gronden aangekocht. In samenwerking met omwonenden hebben we in 2020 een groenplan opgesteld. Dit bevat uit een kleurrijke, groene invulling met onder andere riet, knotwilgen en een natuurvriendelijke oever. In het voorjaar 2021 is al een start gemaakt  met de uitvoering hiervan. De bomen en struiken kunnen hierdoor al tijdens de aanleg van de weg groeien. In het najaar van 2021 beginnen we met de aanleg van de weg. Tegelijkertijd kijken we naar de veiligheid voor langzaam verkeer op de Zuidpolderlaan en de Dijkgraaf de Ruijterlaan.

Julianaweg

We hebben het project Julianaweg in 2020 aanbesteed en de wensen en meningen van alle belanghebbenden bij de Julianaweg verzameld. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende dertig jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. In 2020 hebben we een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden. De uitvoering van het project start eind 2021.

Groene, duurzame samenleving

We hebben afgelopen jaar veel gedaan voor een groene, duurzame samenleving. Met het vaststellen van het Groenbeleid, de inzet op biodiversiteit, de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TVW) en de klimaatstresstest hebben we de risicoplekken in onze gemeente in kaart gebracht.

Ook zijn er verschillende zonnepanelenacties geweest. Door het grote succes van deze acties hebben we in onze gemeente honderden zonnepanelen kunnen plaatsen. Een slimme investering voor de inwoner en voor ons. Ook zijn we erin geslaagd om het restafval sinds 2015 terug te brengen met 20%. De komende jaren zetten we onze werkzaamheden voort voor een nog mooiere, duurzame wereld. Een wereld met een circulaire economie zonder afval.

Lasten

Begroot € 20.866.720
Gerealiseerd € 20.375.728
Afwijking € 490.991
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12