Ruimtelijk Beheer

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

4 Ruimtelijk beheer

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

-15.016

-21.258

-18.409

-17.918

491

Baten

10.310

11.908

10.483

10.540

57

Totaal vóór mutaties reserves

-4.706

-9.350

-7.926

-7.378

548

Toevoeging reserves

-12.944

-2.606

-2.458

-2.458

0

Onttrekking reserves

11.922

6.198

4.540

3.403

-1.137

Totaal na mutaties reserves

-5.729

-5.758

-5.844

-6.433

-589

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

4.01

Wegen, paden, pleinen

-5.105

213

-4.892

-4.471

391

-4.079

813

4.02

Openbare verlichting

-445

15

-430

-393

9

-384

46

4.03

Straatreiniging

-676

50

-626

-578

42

-536

90

4.04

Gladheidsbestrijding

-85

12

-73

-44

0

-44

30

4.05

Bruggen

-467

25

-442

-304

25

-279

163

4.06

Verkeer

-466

50

-416

-444

3

-441

-26

4.07

Havens

-324

119

-205

-344

145

-199

6

4.08

Waterhuishouding

-611

0

-611

-595

0

-595

16

4.09

Markten en standplaatsen

-71

127

56

-63

80

17

-39

4.10

Centrale Antenne Installatie

-949

1.669

720

-931

1.710

779

59

4.11

Groenvoorzieningen

-3.046

273

-2.773

-3.039

269

-2.770

3

4.12

Kermissen en volksfeesten

-98

0

-98

-93

3

-90

8

4.13

Afvalstoffen

-4.166

4.414

248

-4.240

4.498

258

10

4.14

Riolering

-1.668

3.454

1.786

-2.202

3.303

1.101

-685

4.15

Parkeren

-231

62

-169

-176

61

-115

54

Totaal vóór mutaties reserves

-18.409

10.483

-7.926

-17.918

10.540

-7.378

548

Mutaties reserves

-2.458

4.540

2.082

-2.458

3.403

945

-1.137

Totaal na mutaties reserves

-20.867

15.023

-5.844

-20.376

13.943

-6.433

-589

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

4.01 Wegen, paden en pleinen
Bij het budget voor wegen, paden en pleinen is sprake van een onderschrijding van € 812.606. De belangrijkste redenen voor het verschil zijn: De onderbesteding op planmatig onderhoud is € 710.694. Er is veel uitgevoerd en ingelopen op de achterstand, maar minder dan wat was gepland. Door Corona kon er moeizamer burgerparticipatie plaatsvinden, en het nam meer tijd in beslag. Ook de opstartfase met een nieuwe aannemer verliep moeizamer, waardoor de uitvoering is vertraagd. De waterschapslasten zijn € 40.116 hoger dan geraamd. Er is € 19.107 meer aan inkomsten uit opbreek vergunningen ontvangen. Uit het herstel van straatwerk is € 184.356 meer ontvangen, door een degeneratievergoeding uit de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast is de opbrengst van invalidenparkeerplaatsen € 24.933 lager uitgevallen.

4.02 Openbare verlichting
Bij openbare verlichting is sprake van een onderschrijding van € 46.000. De belangrijkste reden hiervoor is dat er door Corona in 2020 minder verkeersbewegingen in de gemeente waren, waardoor er minder schades aan de openbare verlichting zijn aangericht. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudskosten € 40.725.

4.03 Straatreiniging
Bij straatreiniging is sprake van een onderschrijding van € 90.000. Dit is ontstaan doordat er minder vervuiling heeft plaats gevonden door een lager aantal bezoekers aan de gemeente en de sluiting van de horeca voor een gedeelte van het jaar. De meest noemenswaardige onderschrijdingen zijn op de posten uitbestede werkzaamheden en overige goederen/diensten van respectievelijk € 49.028 en € 47.748.

4.04 Gladheidsbestrijding
In 2020 was weinig gladheidsbestrijding nodig, waardoor er een onderschrijding is van € 30.000. De belangrijkste reden van de overschrijding is dat er geen zout ingekocht hoefde te worden, er zijn geen kleine aanschaffingen gedaan en de onderhoudskosten zijn lager uitgevallen (€ 25.157 voordelig). Daarnaast is de inkomensoverdracht aan het Waterschap is lager uitgevallen (€ 14.838 voordelig). De baat van het Waterschap van € 12.000 is vervallen, maar de aframing is bij de Winternota per abuis niet juist verwerkt.

4.05 Bruggen
Bij bruggen is sprake van een onderschrijding van € 163.000. Op de planmatige onderhoudskosten is een onderbesteding van € 188.683. Door een personele wisseling is de aanbesteding van de inspecties later afgerond. Hierdoor is de planning van de  inspecties uitgelopen, waardoor nog niet tot uitvoering kon worden overgegaan. Daarnaast is de Kees de Koning Brug vervangen, waardoor het een investering is en geen onderhoudskosten (€ 61.580) en bij de Trambrug is er een bedrag van € 41.270 aan kosten gecorrigeerd op de planmatige onderhoudskosten, omdat deze op het krediet van de renovatie Trambrug thuis horen. Eerder is een bijstelling in afschrijvingslasten per abuis dubbel verwerkt, waardoor er een overschrijding is van € 29.459.      

4.06 Verkeer
De exploitatie-opbrengst van de abri’s wordt het volgende jaar uitbetaald. Hier is in de raming geen rekening mee gehouden, waardoor de opbrengst die geraamd is op € 50.000 niet in 2020 wordt ontvangen. Omdat het bedrag nog niet bekend is, kan het niet als nog te ontvangen worden geboekt.

4.07 Havens
Op de uitbestede werkzaamheden is een onderbesteding van € 5.688. Eerder werden de kosten voor baggeren van de haven hierop geboekt, dit gebeurt nu bij waterhuishouding/baggeren. De huuropbrengsten voor Haven Volendam zijn € 28.820 hoger. Bij ingeleend personeel is een overschrijding van € 19.393. Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de totale personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel Personeel.

4.08 Waterhuishouding
Er is een onderbesteding van € 15.731 bij de planmatige onderhoudskosten Schoeiingen doordat er veel tijd en aandacht is besteed aan het aanbestedingstraject.   

4.09 Markten en standplaatsen
Bij markten en standplaatsen is een onderschrijding van € 38.784. De verleende huurkorting op standplaatsen in verband met de corona lockdown bedraagt € 41.004.

4.10 Centrale Antenne Installatie
Er is een onderschrijding van € 58.580. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: een onderschrijding bij CAI Buma auteursrechten € 17.686 en bij CAI Betaalzenders € 18.245. Verder is er een overschrijding op cai onderhoudskosten / uitbestede werkzaamheden, de reden is dat er meer reparaties zijn uitgevoerd door Ziggo, waardoor de kosten € 43.356 hoger zijn dan geraamd. De vergoeding op de uitzendrechten is € 41.023 hoger dan geraamd.

4.11 Groenvoorziening
Bij groenvoorziening is een onderschrijding van € 3.233. Een noemenswaardig verschil bij Groenvoorziening is een onderbesteding van € 39.982 op uitbestede werkzaamheden. Door Corona is er vertraging in de uitvoering geweest en er is sprake van een overloop naar 2021. Verder is er minder onderhoud (schilderwerk) nodig geweest, hier is een onderbesteding van € 27.055. Door het aanbestedingstraject zijn er minder klein machines vervangen, hier is sprake van een onderbesteding van € 25.526. Daarnaast is er een overschrijding van € 29.681 op de doorbelasting ingeleend personeel en is er een overschrijding op de onderhoudskosten Tractie van € 18.575.    

4.13 Afvalstoffen
Er is een onderschrijding van € 9.616. Hiervoor zijn meerdere redenen:
Op de post Inzameling oud papier is een overbesteding  van € 66.875, bij ophalen en afvoeren afvalstoffen een onderbesteding van € 50.917. De reden hiervan is een andere verdeling van de totaalfactuur van de afvalinzamelaar. Daarnaast is er een onderbesteding bij storten afvalstoffen, uitbestede werkzaamheden doordat er minder containerwissels nodig zijn geweest. Bij storten afvalstoffen zijn de opbrengsten € 34.184 hoger door meer aanlevering van oud ijzer en frituurvet. Bij inzameling glas heeft het Afvalfonds een inhaalslag gemaakt, er zijn betalingen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen, waardoor er € 25.375 meer opbrengst is dan geraamd. De raming van de opbrengsten oud papier is eerder verlaagd door de lagere marktprijzen. De prijzen zijn in de loop van 2020 verbeterd, waardoor er € 22.688 meer opbrengst is dan geraamd. De opbrengst reinigingsrechten is € 39.277 hoger dan geraamd.  

4.14 Riolering
Er is een onderschrijding van € 685.023. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie voorziening. Diverse kredieten uit eerdere jaren zijn herzien in de Zomernota en de Winternota, waarbij de voorziening niet voldoende is bijgesteld. Dit veroorzaakt een verschil van € 699.143. Bij Rioolgemalen, uitbestede werkzaamheden is sprake van een onderbesteding van € 20.350, dit komt doordat er minder storingen aan de rioolgemalen zijn geweest.  

4.15 Parkeren

Bij parkeren is sprake van een onderschrijding van € 54.081. Dit heeft meerdere oorzaken, de belangrijkste zijn: Het uitstellen van de uitbreiding van parkeergelegenheid bij Donata Steurhof van 2020 naar 2021 veroorzaakt  een onderschrijding van € 27.770 op parkeervoorzieningen, uitbestede werkzaamheden. Door Corona was het lastig om burgerparticipatie te organiseren, waardoor de uitvoering vertraagd is. Verder is het parkeerverwijssysteem later opgeleverd, waardoor de onderhoudskosten van parkeervoorzieningen lager zijn uitgevallen. Hierdoor is er een onderbesteding op de parkeervoorzieningen, onderhoudskosten van € 14.444.   

Mutatie Reserves
Het verschil in de mutatie reserve van € 1.137.357 wordt voornamelijk veroorzaakt door wegen. Zoals bovenstaand aangegeven is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd voor wegen, waardoor de onttrekking aan de reserve € 914.986 lager is dan begroot. Ook bij de onderstaande posten was de onttrekking lager dan geraamd:

Onderhoud Bruggen

€ 188.683

Onderhoud Havens

€ 24.639

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 185.800 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

  • Bij de Winternota is extra budget geraamd voor extra kosten vanwege aanlevering van extra afval € 150.000 vanwege de Coronamaatregelen. De werkelijke kosten zijn uitgekomen  op€ 182.200. De hogere kosten van € 32.200 worden onttrokken aan de reserve Coronafonds.
  • Per saldo zijn de kosten in programma 4 € 218.000 lager dan geraamd vanwege corona en worden daarom toegevoegd aan de reserve.

In de paragraaf coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

Begroot € 20.866.720
Gerealiseerd € 20.375.728
Afwijking € 490.991
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56