Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Coalitieakkoord

Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:

 • Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam.
 • Optimalisatie van de inzamelmethodiek. Door de realisatie van ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en rolcontainers in de buitengebieden
 • Verminderen van afvalstromen, hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval.
 • Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting

Doelen en ambities

 • Een adequaat werkende afvalinzameling en een milieutechnisch verantwoordelijke verwerking van afval.
 • Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat wilden we daarvoor doen

 • Communicatie opzetten voor een goede scheiding van het afval.
 • In 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
 • Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, waaronder het lopende vijfjarenplan Openbare Verlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondergrondse afvalcontainers
Voor het omgekeerd inzamelen (restafval brengen op afstand) plaatsen we in de gemeente ondergrondse restafvalcontainers. Dit geldt niet voor de buitengebieden. Dit gebeurt in fases. In 2020 hebben wij 20 restafvalcontainers geplaatst voor circa 1.300 huishoudens . Op deze manier maakt eind 2020 circa 80% van de huishoudens in Edam en Volendam gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer.

Locatie containers
De locaties van de containers bepalen we aan de hand van een aantal uitgangspunten en de uitkomst van een participatietraject. In 2020 hebben we drie meedenkavonden georganiseerd. Vanwege coronamaatregelen hebben we de resterende meedenkavonden omgezet in vier schriftelijke meedenksessies. Na de avonden en schriftelijke sessies zijn tien zienswijzen ingediend. In veel gevallen hadden de zienswijzen betrekking op de verkeersveiligheid. Dit aspect beoordelen we apart. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van de voorgenomen locaties. Bij drie locaties is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. In 2020 zijn twee zaken behandeld. Beiden zijn in het voordeel van de gemeente beoordeeld. Plaatsing van de betreffende ondergrondse containers kon in september 2020 alsnog plaatsvinden.

Lediging containers
In 2020 hebben we het tijdelijk volmeldsysteem vervangen door een dynamisch volmeldsysteem voor alle geplaatste ondergrondse containers. Het nieuwe dynamisch volmeldsysteem moet bijdragen aan een verdere optimalisatie van de ledigingsfrequentie van de ondergrondse containers.

Papier en glas
In de periode januari tot en met oktober 2020 hebben we naast de bovengenoemde restafvalcontainers negen papiercontainers en vier glasbakken geplaatst.

Nascheiding
Sinds december 2017 maken we gebruik van de nascheidingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Deze installatie moet plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval halen. Helaas levert de installatie nog niet het gewenste resultaat op. Ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren is wel een flinke verbeterslag gemaakt. Dit zal ook in de komende jaren verdere aandacht krijgen van het AEB.

Restafval per persoon
De hoeveelheid restafval per persoon per jaar moet fors verminderen: van 265 kilo in 2015 naar 100 kilo aan het einde van de planperiode. In 2018 bedroeg die hoeveelheid restafval 245 kilo per persoon en in 2019 was dit 195 kilo per persoon. In 2020 bedraagt de gemiddelde hoeveelheid restafval circa 210 kilo per persoon. De oorzaak van de stijging is een gevolg van de lockdown in het vierde  kwartaal van 2020. Door afvalverwerkingsbedrijf HVC is aangegeven dat de stijging ook landelijk zichtbaar is. Het bereiken van genoemde doelstelling vormt nog steeds een grote uitdaging voor de komende jaren.

In 2020 hebben we op de basisscholen geen lesprogramma’s aan kunnen bieden over afval scheiden en zwerfafval in verband met de coronamaatregelen.

Wegen
In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan wegen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied streven we een kwaliteitsniveau A na. Als gemeente dragen we zorg voor 439 km aan wegen, 26,4 km aan fietspaden en 140 km aan voetpaden.

Nieuwe aannemer
In 2020 zijn we gestart met een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de wegen (straatwerk). Het eerste project met deze aannemer was het Zuideinde (zie projecten). Daarnaast zijn de Blokgouw, Ambachtstraat, diverse stegen en het parkeerterrein Kennedy School opnieuw bestraat. Ook het herbestraten van de Leliestraat is gestart, dit loopt door in 2021. Naast de uitvoering van projecten hebben we projecten voor 2021 voorbereid. Ook is een bestek voor het asfaltonderhoud opgesteld en aanbesteed. Door corona hebben we niet alles kunnen realiseren. De opstart van de nieuwe aannemer kostte meer tijd en inwonersparticipatie verliep moeizamer.

Bruggen
In 2020 hebben we diverse werkzaamheden aan het bruggen areaal uitgevoerd en voorbereid. De trambrug (Edam) is gerenoveerd, de brug bij de Heideweg (Volendam) is volledig vervangen en aan de Hondebrug (Beets) is groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast hebben er diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen plaatsgevonden. Waaronder het verhelpen van storingen in de beweegbare bruggen. En het vervangen van kleine onderdelen, zoals dekdelen en het vastzetten van leuningen.

Voorbereidende werkzaamheden
Naast de buitenwerkzaamheden zijn er ook veel werkzaamheden ter voorbereiding uitgevoerd. Zo is de vervanging van de brug te Kwadijk 106 voorbereid. En zijn er NEN2767-4 en NEN3140 inspecties uitgevoerd. Bij de NEN2767-4 inspecties is een verdiepingsslag gemaakt in het beheerprogramma. Hierdoor zijn de gebruikte materialen en hoeveelheden van de bruggen inzichtelijk gemaakt, waarna er planmatige maatregelen aan de bruggen gekoppeld zijn. Deze laatste stap ronden we in 2021 af. Het resultaat is dat het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en het uitvragen van onderhoudswerkzaamheden inzichtelijker, herleidbaar en planbaar wordt.

Raamcontract
Als laatste is het onderhoudswerk voor reguliere bruggen aanbesteed via een raamcontract en hebben de eerste afstemmingsoverleggen plaatsgevonden. In 2020 zijn er al enkele werkzaamheden binnen dit contract naar wens uitgevoerd. In 2021 zullen binnen deze overeenkomst meerdere werkzaamheden plaatsvinden.

GRP
In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld.
In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

 • Rozet 2 (Urkerstraat, Stavorenplantsoen, Harderwijkplantsoen, Terschellingplantsoen, Broekerhavenplantsoen en Schoklandstraat).
 • Rozet 3 (Scholeksterstraat, Torenvalkstraat, Kievitplantsoen, Zilvermeeuwplantsoen, Gruttoplantsoen, Pluvierplantsoen, Reigerstraat en Pastoor J. Langedijkstraat) en Donata Steurhof gerealiseerd.
 • Het riool in Rozet 2 en 3 is grotendeels gerenoveerd door middel van relining. In het Donata Steurhof was het riool dusdanig verzakt dat het riool vervangen moest worden. Ook is alle riolering (vuilwater en hemelwater) in het industriegebied van Edam van een relining voorzien. De levensduur van deze riolen is hierdoor met minimaal 40 jaar verlengd.


Naast de uitvoerende werkzaamheden zijn er ook op het gebied van klimaat en grondwater  onderzoeken uitgevoerd. Zo is de Klimaatstresstest afgerond, waarin gekeken werd naar hittestress, wateroverlast en bodemdaling. In 2020 is ook een begin gemaakt met een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie. Hierin wordt aangegeven waar de knelpunten zijn, zodat deze de komende jaren aangepakt kunnen worden.

Groen
In juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Daarna zijn we gestart met het vertalen van het beleidsplan in een Groenbeheerplan. In dat plan wordt opgenomen hoe we het groen willen beheren en onderhouden zodat we de ambities uit het Groenbeleidsplan in de praktijk kunnen brengen. Het beheerplan zal in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan het college, waarna het aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden.

Beschoeiingen
Zoals aangegeven in de jaarrekening 2019 hebben we in het eerste kwartaal van 2020 de resterende werkzaamheden van planjaar 2019 uitgevoerd. De beschoeiingen in de Graaf Willemstraat zijn vervangen. En er is groot onderhoud uitgevoerd aan de kademuur Frans Halsstraat.

Nieuwe raamovereenkomst
In maart 2020 was de raamovereenkomst afgelopen voor het onderhoud en de vervanging van beschoeiingen, aanleg natuurlijke oevers, onderhoud damwandconstructies en kademuren. We hebben de afgelopen periode het huidige raambestek aangevuld en aangepast. Dit op basis van de te verwachten onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van de nieuwe planperiode 2020-2024. Na het doorlopen van de nationale openbare aanbestedingsprocedure is op 6 oktober 2020 de meerjaren-raamovereenkomst getekend met K. Dekker bouw- & infra b.v.. Dit bedrijf gaat het klein en groot planmatig onderhoud uitvoeren aan beschoeiingen, natuurlijke oevers, damwandconstructies en kademuren.

In oktober 2020 zijn we op basis van deze nieuwe raamovereenkomst gestart met de voorbereiding van onderhoud en vervanging. De locaties voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn onderdeel van het in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde beheer- en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020 -2025.

Geplande werkzaamheden 2021
In 2021 staat het volgende planmatig onderhoud gepland:

 • Onderhoud aan de beschoeiingen Noordeinde (grote parkeerplaats), Voorhaven, Achterhaven, Matthijs Tinxgracht, Achterhaven, Dick Tolstraat. Herculeslaan, Burgemeester Versteeghsingel, Noordeinde, Christiaan van Abkoudestraat, de Wijzend, Middelie 91, Jan Dignumszstraat en Koogweg.
 • Onderhoud houten damwanden. Onder andere in de Nieuwe Haven, Dijkgraaf Poschlaan, Sportlaan, Bonifatius Guijtstraat, Leendert Spaanderlaan en Klein Westerbuiten.
 • Herstel kademuren. Onder andere de kademuur op de Oosterkade.

Havens
In 2020 zijn in de verschillende havens binnen de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd. De installaties in de haven in Edam zijn gerenoveerd. Hiermee is de haven voorzien van nieuwe betaalkiosken, waarbij de gebruiker de ligplaats, het verbruikte water en stroom kan betalen per afnamehoeveelheid. Daarnaast zijn enkele losliggende betonsloven opnieuw vastgezet en is een glooiing hersteld. In de haven van Volendam zijn enkele gordingen en palen vervangen. Ook is een uitspoelingsgat ter hoogte van de noordelijke hoek hersteld.
De havens hebben in 2020 eenzelfde NEN2767-4 inspectie ondergaan als de bruggen. Hierdoor zijn ook in de havens toekomstige investeringen beter inzichtelijk en planbaar gemaakt. Deze stap ronden we af in 2021.

Openbare Verlichtingsplan (2017-2021)
We hebben afgelopen jaar de masten inclusief armaturen vervangen in de gebieden Zuideinde, Korea en de Strandweg. Ook hebben we  een aantal armaturen in de oude kom geplaatst, om te kijken welk type het beste geschikt is voor de oude kommen van zowel Edam als Volendam. Daarnaast hebben we de aanbesteding voorbereid voor het vervangen van de armaturen en masten in Oosthuizen.

Verkeersborden
We hebben in de oude kom van Volendam de bebording opgeschoond en in overeenstemming gebracht met de geldende verkeersregels. Alle onnodige borden zijn verwijderd, oude borden zijn vervangen en nieuwe borden zijn geplaatst waar deze ontbraken. Alle borden in de oude kom hebben we vervolgens ook digitaal vastgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56