Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Coalitieakkoord

 • Behoud van busvervoer naar Amsterdam Centraal Station, waarbij gedwongen overstappen op de Noord/Zuidlijn onwenselijk is.
 • Bewaken en behouden van de verkeersveiligheid in Edam-Volendam.
 • Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen op loopafstand van de centra, waarbij in beginsel geen betaald parkeren wordt ingevoerd voor de eigen bewoners.

Nadere toelichting

Openbaar vervoer en verkeersveiligheid
De Vervoerregio is de trekker van de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland. We borgen de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023. Een ander majeur project is de reconstructie van de Julianaweg in Volendam.

Parkeren
In 2019 hebben we het parkeerbeleid voor de gehele gemeente geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen we maatregelen treffen om de duidelijkheid van de parkeerregimes te verbeteren. En daar waar mogelijk de parkeercapaciteit uit te breiden in straten en wijken waar de parkeerdruk hoog is. Daarbij kijken we onder meer naar een herijking van de blauwe zones, de ontwikkeling van parkeerdruk, het creëren van extra parkeerruimte, dat parkeerplaatsen geen aanzuigende werking hebben op onnodig zoekverkeer, het faciliteren van oplaadpalen voor elektrisch vervoer, fietsparkeren in de openbare ruimte en een evaluatie van het Parkeerfonds.

Het is een gegeven dat in de centra (te) weinig ruimte is voor parkeren. Onze ambitie is om alternatieve parkeerruimte voor toeristisch bezoek te realiseren aan de randen, op loopafstand van de centra. Dit leidt tot aan aantal uitgangspunten en plannen voor het parkeerbeleid. Gezien de uitstekende busverbinding naar Amsterdam CS en de toenemende betekenis van het openbaar vervoerknooppunt Edam, zijn P+R terreinen bij het busstation van Edam noodzakelijk. Net als bij het te ontwikkelen terrein van het Kraaiennest te Oosthuizen. De druk van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s bij Edam neemt toe. Hiervoor zijn parkeervoorzieningen gewenst. Er zullen dan ook parkeervoorzieningen voor zowel bussen als auto’s worden aangelegd aan het begin van Edam, bij het busstation.

Tot betaald parkeren voor bussen op de parkeerplaats Parallelweg is al besloten. Het college gaat onderzoeken of betaald parkeren ingevoerd kan worden op een aantal parkeerterreinen, uitsluitend gericht op bezoekers van de gemeente.

Doelen en ambities

Openbaar vervoer

 • Goed regionaal openbaar vervoer met een goede aansluiting van verschillende openbaar-vervoervoorzieningen.
 • Behoud van de rechtstreekse verbinding naar Amsterdam Centraal Station zonder verplichte overstap.

Verkeersveiligheid

 • Verbetering verkeersveiligheid.
 • Bewustwording (on)wenselijk gedrag.

Parkeren

 • Minder overlast van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s.
 • Verbeteren van de duidelijkheid van de parkeerregimes.
 • Terugdringen van parkeerdruk.
 • Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen bij openbaar vervoer haltes.

Wat wilden we daarvoor doen

Openbaar vervoer

 • Regionale afstemming voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

Verkeersveiligheid

 • Uitvoeren verkeersplan 2018 – 2023.
 • Rouleren smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes.
 • Voorrangssituatie voor fietsers op rotondes aanpassen.
 • Aanleg fietspad Bootslot.
 • Aanpak voetgangersoversteekplaatsen.
 • Onderzoek aanleg fietsroute Noordeinde – Loswal – Slobbeland.
 • Uitvoeren participatie voor de reconstructie van de Julianaweg.

Parkeren

 • Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor toeristen op loopafstand van de centra en in wijken en straten waar de parkeerdruk hoog is.
 • Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen op het busstation Edam en drukke bushaltes in de rest van de gemeente.
 • Aanpakken van weesfietsen in de fietsenstalling busstation Edam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbaar vervoer
Vanuit de Vervoerregio wordt in de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer samengewerkt door de regio Zaanstreek en Waterland. Bij de aanbesteding van de nieuwe concessie is opgenomen dat vanuit Edam-Volendam de rechtstreekse verbinding met Amsterdam CS gehandhaafd blijft. Vanwege de coronacrisis is de aanbesteding 1,5 jaar uitgesteld.

Binnen de gemeente zijn alle bushalte abri’s vernieuwd met subsidie van de Vervoerregio Amsterdam.

Verkeersveiligheid
In 2020 is er verder uitvoering  gegeven aan het Verkeersplan 2018-2023. Hieronder geven we aan wat gerealiseerd is:

 • Op de grachten van Edam is eenrichtingsverkeer ingesteld.
 • De verkeerssituatie rond het MFA in Oosthuizen is verbeterd en veiliger geworden.
 • Vanaf het Marinapark is de looproute naar het centrum verbeterd door onder meer de herinrichting van het Zuideinde. En het besluit om per 1 januari 2021 op het Zuideinde en Haven een voetgangerszone in te stellen.
 • Het gehele jaar door hebben drie smileys gerouleerd. Dit gebeurde om de zes weken. De locaties hebben we bepaald aan de hand van verzoeken van bewoners en bijzondere omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden met bouwverkeer of omrijdroutes door wegwerkzaamheden.

Participatie

 • Voor de reconstructie van de Bootslot en het Dukaton heeft er schriftelijke participatie met de bewoners plaatsgevonden. Aan de hand hiervan is een ontwerp gemaakt en hebben we subsidie verkregen voor de veiligheidsmaatregelen. Begin 2021 is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. In 2020 is er gestart met de participatie en voorbereiding voor het Duurzaam Veilig herinrichten van de Keetzijde. Ook hiervoor is subsidie voor ontvangen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021 plaats.
 • Ook voor de reconstructie van de Julianaweg zijn in 2020 de voorbereidingen gestart. De wensen en behoeften van inwoners en belanghebbenden zijn via  uitgebreide participatie verzameld. Ook de gemeenteraad hebben we meegenomen in dit proces. We hebben een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden.

Parkeren
Voor het toeristisch parkeren in Volendam is een nieuwe parkeerverwijssysteem in werking getreden. Deze verwijst toeristen naar de gewenste parkeerterreinen.

Vanwege de hoge parkeerdruk in de Donata Steurhof hebben we via schriftelijke participatie onder de bewoners een plan opgesteld voor het uitbreiden van het parkeren. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2021.
Voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het busstation Edam hebben we een plan opgesteld voor 100 extra plaatsen. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd. Begin 2021 start de uitvoering van de werkzaamheden.

In 2020 is het nieuwe parkeerterrein aan de Singelweg opgeleverd. Dit parkeerterrein is hoofdzakelijk bedoeld voor toeristen en bezoekers van het centrum van Edam. Ook bewoners van het centrum van Edam met een tweede of derde auto kunnen hier parkeren. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56