Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welke resultaten de gemeente in het rekeningjaar heeft behaald met betrekking tot de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2019 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2020 met € 721.000 toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen. Daarentegen zijn de inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting fors afgenomen als gevolg van de coronamaatregelen. In 2020 is afgezien van het opleggen van de aanslagen precariobelasting.

Bedragen *€1.000

Belastingsoort

Jaarrekening

Bijgestelde begroting

Realisatie

2019

2020

2020

Omgevingsvergunningen

1.016

845

1.526

Algemene begraafplaats

21

137

19

Beheer begraafplaatsen

87

120

Opbrengst reinigingsrechten

237

152

192

Opbrengst Afvalstofheffingen

3.739

4.106

4.078

Opbrengst rioolheffing gebruikers

57

83

76

Opbrengst rioolheffing eigenaren

3.207

3.238

3.226

Vervoersvoorzieningen gehandicapten

8

9

10

Watertoeristenbelasting

77

60

76

Toeristenbelasting

647

537

517

Weekmarkt en kermismarkt E-V

35

42

36

Haven Volendam

82

61

63

Wegbeheer binnen bebouwde kom

124

85

104

Vergunningen APV

18

18

11

Precariobelasting

30

Hondenbelasting

134

129

140

Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk

123

15

15

Opbrengst parkeerontheffingen

50

47

47

Te ontvangen OZB niet Woningen

1.891

1.989

2.010

Te ontvangen OZB Woningen

4.008

4.135

4.135

Verklaring goed gedrag

13

21

8

Rijbewijzen

202

160

167

Reisdocumenten

168

92

103

GBA/CRIB/Audit

6

6

3

Burgelijke stand

34

51

35

Naturalisatie

20

17

41

Totaal

16.035

16.036

16.756

Inkomsten lokale heffingen 2020

100

100,0 %

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 80.427.     

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12