Financiën

Financieel kader

Financieel kader

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

Primitieve begroting 2020

66

Winternota 2019 en slotmutaties

729

Mutaties voor Zomernota

11

Zomernota

-523

Winternota

-1.157

Totaal

-875

Begroting 2021
De begroting 2020 bouwde voort op de resultaten, die we in de afgelopen vier jaar gerealiseerd hebben.  Ook in 2020 is geïnvesteerd in een leefbaar, duurzaam en zorgzaam Edam-Volendam. Om dit te realiseren is onze samenleving het vertrek- en eindpunt. ‘Dienstverlening’, ‘Participatie’ en ‘Duurzaamheid’ waren ook in 2020 belangrijke sleutelwoorden.

De meerjarige begroting 2020-2023, zoals opgenomen in de primaire begroting 2020 liet voor de komende jaren een positief resultaat zien. De totstandkoming van de begroting is een bijzonder proces geweest met voldoende interactie tussen college en gemeenteraad om zowel het bestaande beleid te heroverwegen en ook ruimte te geven om ambities waar te maken. Dit proces heeft geleid tot een realistische balans in het realiseren van ambities en tegelijk de focus te houden op wat echt noodzakelijke activiteiten zijn.

In de Zomernota en Winternota zijn wijzigingen verwerkt, die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen, meerjarig investeringsplan en vrijval kapitaallasten activabeleid. Het eindresultaat van alle mutaties in de Zomer- en Winternota laten een verlies zien voor 2020. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten binnen het Sociaal Domein, die in de aangepaste begroting € 1,6 mln. hoger uitvallen dan primair begroot. Deze meerkosten worden ten dele gecompenseerd door een incidentele verkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen van € 1,1 mln. in de Winternota.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12