Financiën

Financieel resultaat

Financieel beeld overall


Het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 2,2 mln. Dit is € 1,3 mln. lager dan begroot (€ 875.000 negatief). Bij het opstellen van de Winternota is rekening gehouden met de verkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen van € 1,1 mln. De daadwerkelijke overdracht en realisatie hiervan vindt plaats in 2021. Indien de verkoopopbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, is het financieel resultaat 2020 in lijn met de begroting. Voor een nadere analyse en het ontstaan van het negatieve resultaat verwijzen we u naar het onderdeel “Financieel resultaat” met een toelichting op de verschillende programma’s.

De afwijking met de begroting bedraagt € 1.292.000, zoals in onderstaande tabel is weergeven.

Bedragen * € 1.000

Overall resultaat

Jaarrekening 2019

Prim. begroting 2020

Bijgestelde begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-104.467

-88.900

-95.689

-94.710

979

Baten

106.766

88.966

94.814

92.543

-2.271

Totaal

2.299

66

-875

-2.167

-1.292

Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.

In onderstaande tabel wordt het resultaat per programma gepresenteerd. Onder de tabel wordt per programma toegelicht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor de afwijking.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Prim. begroting 2020

Bijgestelde begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

1 Bestuur

Lasten

-17.810

-15.296

-15.830

-15.971

-141

Baten

648

594

533

639

106

Saldo

-17.162

-14.701

-15.298

-15.333

-35

2 Publiek, veiligheid en JZ

Lasten

-5.233

-5.335

-5.315

-5.628

-313

Baten

644

380

297

620

323

Saldo

-4.589

-4.955

-5.018

-5.008

10

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

-18.172

-9.797

-10.561

-10.394

167

Baten

16.842

7.659

8.623

8.736

113

Saldo

-1.331

-2.138

-1.938

-1.658

280

4 Ruimtelijk beheer

Lasten

-27.960

-23.864

-20.867

-20.376

491

Baten

22.232

18.106

15.023

13.943

-1.080

Saldo

-5.729

-5.758

-5.844

-6.433

-589

5 Sociaal domein/samenleving

Lasten

-33.984

-33.895

-41.102

-40.126

976

Baten

12.453

9.361

14.993

13.830

-1.163

Saldo

-21.531

-24.535

-26.109

-26.295

-187

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Lasten

-1.308

-713

-2.014

-2.216

-202

Baten

53.948

52.866

55.345

54.775

-570

Saldo

52.640

52.153

53.331

52.559

-772

Totaal

2.299

66

-875

-2.167

-1.292

Een verklaring van de verschillen per programma op hoofdlijnen wordt hieronder weergeven. Voor een nadere verklaring van de verschillen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma bij de programmaverantwoording

Programma 1

Het nadelig verschil van - € 35.000 wordt veroorzaakt door en heleboel kleine verschillen op de producten, zowel positieve als negatieve, waarbij één grote post opvalt:

-

Hogere dotatie voorziening pensioen wethouders

- € 223.000

Programma 2

Het voordelige verschil van € 10.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio

€ 24.000

Programma 3

 Het voordelige verschil van € 280.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Hogere opbrengst omgevingsvergunningen

€ 680.000

-

Lagere uitgaven monumenten

€ 112.000

-

Lagere uitgaven omgevingsprogramma

€ 105.000

-

Lagere winstneming Broeckgouw

- € 540.000

-

Lagere doorberekening uren Broeckgouw

- € 150.000

Programma 4

Het nadelig verschil op programma 4 bedraagt - € 589.000 en is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen:

-

Minder uitgaven op het planmatig onderhoud wegen

€ 710.000

-

Lagere onttrekking uit reserve onderhoud wegen

- € 915.000

-

Minder uitgaven planmatig onderhoud bruggen

€ 131.000

-

Minder uitgaven Straatreiniging

€ 90.000

-

Hogere opbrengst CAI

€ 59.000

-

Hogere dotatie voorziening riolering

- € 580.000

Programma 5

Het nadelige verschil op programma 5 van - € 187.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de volgende afwijkingen:

-

Hogere uitgaven Maatwerkdienstverlening 18+

- € 243.000

-

Minder uitgaven Stichting Werkplus

€ 175.000

-

Minder uitgaven op beleid Jeugd en Wmo

€ 191.000

-

Hogere uitgaven Regionale contracten Jeugdzorg

- € 286.000

Programma 6

Het nadelige verschil op programma 6 bedraagt - € 772.000 en wordt veroorzaakt door:

-

Hogere algemene uitkering

€ 208.000

-

Hogere ontvangsten dividend

€ 109.000

-

Lagere afdracht vennootschapsbelasting

€ 170.000

-

Lagere opbrengst verkoop gemeentelijk onroerend goed

- € 1.143.000

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12