Bijlagen

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotings-rechtmatigheid als volgt omschreven:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”

Binnen dit kader is een aantal verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen tellen niet alle overschrijdingen mee voor het accountantsoordeel. Hieronder is weergegeven op welke programma's sprake is van een overschrijding. Bij elke overschrijding is aangegeven (indien mogelijk) wat hoofdzakelijk de oorzaak is van de overschrijding en aangegeven of deze wel of niet meetelt voor het accountantsoordeel.

Begrotingsrechtmatigheid op programma's

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Overschrijding lasten

Toelichting

Programma 1

Lasten

-15.830

-15.971

-141

JA

sub 1

Programma 1

Baten

533

639

106

NEE

Totaal programma 1

-15.298

-15.333

-35

Programma 2

Lasten

-5.315

-5.628

-313

JA

sub2

Programma 2

Baten

297

620

323

NEE

Totaal programma 2

-5.018

-5.008

10

Programma 3

Lasten

-10.561

-10.394

167

NEE

Programma 3

Baten

8.623

8.736

113

NEE

Totaal programma 3

-1.938

-1.658

280

Programma 4

Lasten

-20.867

-20.376

491

NEE

Programma 4

Baten

15.023

13.943

-1.080

NEE

Totaal programma 4

-5.844

-6.433

-589

Programma 5

Lasten

-41.102

-40.126

976

NEE

Programma 5

Baten

14.993

13.830

-1.163

NEE

Totaal programma 5

-26.109

-26.295

-187

Programma 6

Lasten

-2.014

-2.216

-202

JA

sub 3

Programma 6

Baten

55.345

54.775

-570

NEE

Totaal programma 6

53.331

52.559

-772

TOTAAL GENERAAL

-876

-2.167

-1.292

Sub 1:
De lastenoverschrijding op programma 2 wordt veroorzaakt door een noodzakelijke dotatie aan de voorziening gewezen wethouders als gevolg van een wijziging in de rekenrente. De budgetoverschrijding dient achteraf als onrechtmatig te worden beschouwd, omdat de actuariële berekening na afloop van elk boekjaar wordt opgesteld, en derhalve na afloop verantwoordingsjaar is geconstateerd. Hierdoor telt deze onrechtmatigheid niet mee in het accountantsoordeel.

Sub 2:
De lastenoverschrijding op programma 2 is administratief van aard en heeft te maken met de presentatie in de begroting van een voorgenomen en later teruggedraaide mutatie van € 374.000 in de reserves. Hier is sprake van een verschuiving tussen baten en lasten. Hiermee rekening houdend, is geen sprake van een lastenoverschrijding.

Sub 3:
De lastenoverschrijding op programma 6 kent niet één oorzaak, maar doet zich voor op verschillende producten. Bij andere producten is juist sprake van een onderbesteding. Bij de controle van de jaarrekening is een herrubriceringscorrectie van
€110.000 doorgevoerd, welke niet meetelt voor het oordeel. Daarnaast is door een faillissement een vordering van € 77.000 voorzien, welke niet meetelt voor het oordeel. Per saldo is sprake van een overschrijding van een bedrag van €15.000.

Begrotingsrechtmatigheid op investeringen

Cumul. ramingen 2020

Cumul. Uitgaven
per
31-12-2020

Verschil

Onrechtmatig?

Toelichting

701007200 Toeristisch parkeren Volendam

594

595

1

JA

701008000 Mercuriusbrug vervangen 2018

120

125

5

JA

701018400 PP-4.15 Act schoon en veilig

120

134

14

NEE

sub 4

701033100 ABRIs

426

442

16

JA

TOTAAL GENERAAL

1.260

1.296

36

Sub 4:
De overschrijding op schoon en veilig is reeds in eerdere jaren onrechtmatig bevonden. Er heeft geen besteding plaatsgevonden in 2020 en derhalve telt deze niet mee in het accountantsoordeel.

Conclusie analyse rechtmatigheid

Bedrag onrechtmatig

Bedrag dat meetelt in oordeel

Begrotingsonrechtmatigheid op programma's

-656

-15

Begrotingsonrechtmatigheid op investeringen

-36

-22

TOTAAL GENERAAL

-692

-37

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12