Balans en toelichting

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2019

2020

2020

2020

2020

1 Bestuur

Lasten

-2.473

-2.122

-2.109

-2.178

-69

Baten

47

33

33

50

18

Saldo programma

-2.427

-2.090

-2.076

-2.127

-51

2 Publiek, veiligheid en JZ

Lasten

-5.130

-5.335

-5.644

-5.583

61

Baten

644

341

563

550

-13

Saldo programma

-4.486

-4.994

-5.081

-5.033

49

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

-16.674

-8.790

-9.249

-9.082

167

Baten

16.462

7.192

7.772

7.941

169

Saldo programma

-212

-1.598

-1.478

-1.141

336

4 Ruimtelijk beheer

Lasten

-15.016

-21.258

-18.409

-17.918

491

Baten

10.310

11.908

10.483

10.540

57

Saldo programma

-4.706

-9.350

-7.926

-7.378

548

5 Sociaal domein/samenleving

Lasten

-33.130

-33.667

-40.384

-39.408

976

Baten

8.097

7.718

12.917

12.029

-888

Saldo programma

-25.033

-25.949

-27.467

-27.379

88

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Lasten

-1.035

-431

-1.207

-1.578

-371

Baten

51.839

52.488

54.998

54.466

-532

Saldo programma

50.804

52.057

53.791

52.888

-903

Totaal

13.940

8.077

9.764

9.830

67

VPB Vennootschapsbelasting

Lasten

5

-160

-160

9

169

Overhead

Lasten

-13.212

-12.884

-13.312

-13.384

-72

Baten

252

5

126

121

Totaal

-12.955

-13.044

-13.467

-13.248

218

Saldo van baten en lasten

985

-4.968

-3.703

-3.418

285

Toevoeging reserves

-17.801

-4.253

-5.215

-5.589

-374

Onttrekking reserves

19.115

9.286

8.043

6.840

-1.203

Gerealiseerd resultaat

2.299

66

-875

-2.167

-1.292

Voor een analyse van de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de financiële analyse per programma zoals opgenomen in het jaarverslag. Voor een analyse van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar de bijlage "Incidentele baten en lasten per programma", die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12