Bijlagen

EMU-saldo

Nr

Omschrijving

Jaarrekening

2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.418

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.577

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van

1.015

voorzieningen ten bate van de exploitatie

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

14.662

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen,

-496

geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),

252

voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met

4.894

derden niet op de exploitatie verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet al op exploitatie verantwoord

5.208

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

43

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen,

0

maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

11

Verkoop van effecten:

a) Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

-11.461

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12