Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Zorg
Wij willen zorgen voor een betere verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij beter en meer gebruik kan worden gemaakt van voorliggende voorzieningen. De transformatie zal vooral vorm krijgen in de verbinding tussen de verschillende beleidsvelden waarbij we ons niet beperken tot jeugd, WMO en participatie. Bijvoorbeeld ook cultuur en sport spelen een belangrijke rol, maar ook veiligheid, omgevingsvisie en dergelijke kunnen een rol spelen.

Wij bieden een helder en goede toegang voor onze kwetsbare burgers. Het project Toegang zorgt ervoor dat ongeacht waar de burger binnenkomt (BSL, CJG, WSP), de cliënt op dezelfde integrale wijze geholpen wordt. Schotten tussen WMO, jeugd en participatie verdwijnen.
Wij streven ernaar de positie van de kwetsbare burger te versterken door (extra) inzet van informele zorg (o.a. mantelzorg). Het streven is hierbij waar mogelijk het accent van curatief naar preventief te verleggen. Wij streven naar het leveren van ondersteuning op maat zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij o.a. om:

 • Het versterken van het sociale netwerk.
 • Gezond en veilig opgroeien.
 • Werken naar vermogen.
 • Goede toegang tot voorzieningen.
 • Zorg op maat.
 • Toeleiding naar zorg.
 • Versterking eigen kracht.

Statushouders

Wij willen zorg kunnen dragen voor een goede huisvesting van statushouders. Daarbij is het streven gericht op het kunnen voldoen aan de taakstelling vanuit het Rijk.
Als gevolg van het groter aantal statushouders in onze gemeente wordt breed ingezet op scholing, participatie, gezondheidszorg en sociaal cultureel werk en vluchtelingenwerk.

Wonen en zorg
Wij streven naar de realisatie van voldoende wooneenheden waar goed in de zorgbehoefte kan worden voorzien.

Leefstijl
Gestreefd wordt naar positieve gezondheid. De mens staat hierin centraal, en niet de ziekte of beperkingen. Er zijn naast een ziekte of bepaalde beperkingen een heleboel vlakken waarop een mens wel gezond is. Het versterken van deze vlakken zorgt ervoor dat de persoon mee kan doen in de samenleving.
Preventie krijgt hierin een prominente plek, waarin integraliteit met andere domeinen centraal staat.

Ook alcohol ontmoediging en drugsbestrijding maken een belangrijk onderdeel uit van het leefstijlbeleid, met name voor de doelgroep jeugd, in de vorm van het programma LEF.  Zie programma 2 voor een korte beschrijving van het programma LEF.

Nadere toelichting

Wonen en Zorg
De WoonZorgvisie is eind 2018 vastgesteld. Het doel is om mensen op een goede manier zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dit betekent dat we voldoende laagdrempelige voorzieningen faciliteren. Aandacht hebben voor eenzaamheid en dementie. En de samenwerking opzoeken met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties om deze doelstelling samen waar te maken.

Nieuwe Wet inburgering
Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet. Inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt onvoldoende om de Nederlandse taal te leren. Er is onvoldoende verbinding met participatie. En de doorgaande lijn tussen asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt niet soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen, die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel hen biedt. Hervorming is dus nodig.

De nieuwe Wet inburgering is recentelijk uitgesteld tot 1 januari 2022. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Hierdoor kunnen we nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleiden zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Wet inburgering 2013
Voor de groep inburgeringsplichtigen, die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gekregen.

Doelen en ambities

Niet van toepassing

Wat wilden we daarvoor doen

Om invulling te geven aan de doelen en ambities uit het Coalitieakkoord hebben we de volgende activiteiten gepland:

 • Realisatie woon-zorgcomplex De Broeckgouw.
 • Implementatie Project Toegang.
 • Versterken voorliggend veld.
 • Uitvoering geven aan programma LEF .
 • Plan van aanpak gezondheid en sport .

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen en zorg
Eind 2020 is geheel volgens planning het Woonzorgcomplex de Friese Vlaak (de Broeckgouw) opgeleverd. Hiermee is dit resultaat behaald. Alle appartementen waren snel verhuurd.

Uitvoeren nota Woonzorgvisie
Het jaar 2020 was ook voor de uitvoering van de Woonzorgvisie een lastig jaar. Activiteiten en het opzetten van huiskamers XL waren nagenoeg onmogelijk door de coronamaatregelen. Er is veel aandacht besteed aan het bestrijden van eenzaamheid, maaltijdvoorzieningen en faciliteiten en communicatie over dementie. Ook is er gewerkt aan het doorvoeren van de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Uitvoering nota Wmo
De uitvoering van de beleidsdoelen omschreven in het ‘Wmo beleidsplan 2018-2023’ vindt volop plaats. In 2020 hebben we in beeld gebracht welke beleidsdoelen uitgevoerd kunnen worden en welke nog aandacht vragen in de komende periode. Zeker is dat de effecten van de coronacrisis verder zichtbaar zullen zijn in 2021.

Project Toegang
In 2020 is een visie op de Toegang ontwikkeld en vastgesteld door het college. Deze visie vormt de basis voor het verder doorontwikkelen van de Toegang. We hebben een start gemaakt met het herijken van de werkprocessen in de Toegang. Alle werkprocessen worden tegen het licht gehouden en geoptimaliseerd. Dat proces loopt in 2021 door.

Voorliggend veld (Wmo)
Door de coronacrisis zijn in 2020 weinig tot geen fysieke activiteiten aangeboden. Informatieve huisbezoeken zijn telefonisch gedaan. Het werk van de vrijwilligersmakelaar is zoveel mogelijk voortgezet door digitale afspraken te organiseren tussen vrijwilligers en organisaties. Mantelzorgondersteuning heeft intensief (digitaal) contact gehouden met de mantelzorgers om overbelasting tijdig te kunnen signaleren en voorkomen. Verder wordt de vrijwilligerssite ‘Edam Volendam voor elkaar’ begin 2021 operationeel. Deze site maakt vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk zichtbaarder.

Alcoholontmoediging en Preventie drugsgebruik
Het jaar 2020 stond in het teken van alternatieve activiteiten. Waar mogelijk zijn vele activiteiten voor jongeren ontplooid. Hierdoor hadden zij een goed alternatief om op vrijdag- en zaterdagavond hun vrije tijd anders te besteden. De voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs hebben alleen in het najaar van 2020 plaats kunnen vinden. De handhavingstrajecten zijn volgens afspraak doorgelopen. Helaas was het niet mogelijk om de handhaving door te trekken naar (sport)kantines, festivals en andere para-commerciële instellingen. Dit simpelweg omdat er geen activiteiten waren. De gemeenteraad heeft hierover informatie ontvangen in november 2020.

Gezond opgroeien
In 2018 hebben we het project Gezond Opgroeien gestart samen met nog vier gemeenten (Landsmeer, Zaanstad, Oostzaan en Wormerland) en de GGD Zaanstreek-Waterland. Er is nu een centrale zorgverlener die kinderen met overgewicht én het gezin begeleidt. In 2020 konden we vanwege de coronamaatregelen nauwelijks activiteiten organiseren. We hebben wel twee beweegcoaches en een moestuincoach in de kinderopvang opgeleid. En gezonde voeding is bij de kinderopvang meer onder de aandacht gekomen.
Een aantal basisscholen heeft subsidie ontvangen vanuit Jong Leren Eten om meer aandacht te besteden aan gezonde voeding. Ook ligt er een meerjarenplan op tafel: ‘Gezond de basisschool rond’.

Vaccinatiegraad verhogen
Vlak voor de start van de coronamaatregelen hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle professionals, die te maken hadden met vaccineren. Daarnaast heeft de GGD een analyse gemaakt van de huidige vaccinatiegraad.

Van Decentralisatie naar Transformatie
In 2020 zijn stappen gezet in de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de gehele Toegang in relatie tot de transformatieopgave in het Sociaal Domein. Onderwerpen hierbij zijn deskundigheid, samenwerking, dienstverlening en werkprocessen.  In de toegang tot zorg (Breed Sociaal Loket, Centrum Jeugd en Gezin, Wijksteunpunt) kunnen inwoners terecht wanneer zij tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben.
Bij het Breed Sociaal Loket zijn twee kwaliteitsmedewerkers werkzaam die de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers bewaken. In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met het in kaart brengen, aanpassen en verbeteren van de werkprocessen. Deze moeten de burger nog meer centraal stellen in onze dienstverlening.

Statushouders
We onderzoeken samen met woningcorporaties de taakstelling voor onze gemeente in combinatie met de druk op de lokale woningmarkt. Hierbij gaan we ook op zoek naar innovatieve en flexibele mogelijkheden voor huisvesting. We versterken hierbij de interne en externe samenwerkingsverbanden en positioneren inburgering  stevig binnen het Sociaal domein. Als gemeente krijgen we de regie in handen als gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Hierbij bieden we nieuwkomers vanaf het eerste moment betere begeleiding zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Het liefst via betaald werk.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56