Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Participatie en dorpsraden
Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden.

Doelen:

 • Een goede samenwerking waarin gemeente en burger(initiatieven) elkaar weten te vinden en te versterken.
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen.
 • Podium voor voorlichting.

 

Nadere toelichting

Participatie speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het gebieds-gebonden actieprogramma Veiligheid 2018-2021 betrekt verkenners die helpen bij het optimaliseren van veerkracht en vertrouwen in de wijken. Hierbij zijn we uitgegaan van een positieve insteek: namelijk dat ‘wat goed gaat’. De toekomstbeelden van onze inwoners over hun wijken, buurten en dorpen vormen een stevig fundament. Van waaruit we vervolgens gezamenlijk kunnen werken aan het creëren en borgen van veerkracht en vertrouwen in de samenleving.
De Omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Bij onderhoud van wegen betrekken we omwonenden. Ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.
Participatie speelt breed binnen de gemeente, wordt zoveel mogelijk multidisciplinair benaderd en is tegelijkertijd maatwerk. Per onderwerp moeten we bekijken welke vorm het beste past. De op te stellen nota Participatie linken we nauw aan onze communicatievisie.
Participatie is van oorsprong vooral overheidsparticipatie. De inspraak in het Sociaal Domein hebben we inmiddels gedeeltelijk geformaliseerd:

 • In 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.
 • In 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over gemeentelijke activiteiten in de samenleving.
 • Voor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties organiseren we netwerkbijeenkomsten.
 • De voorzitters of bestuursleden van de belangenverenigingen hebben elk kwartaal de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan (ter versterking van de vitaliteit van de dorpskernen).
 • Initiatiefnemers kunnen zich tot ons wenden om met de gemeente in gesprek te gaan.

In de komende periode zullen we de burgerparticipatie verder formaliseren.

Doelen en ambities

We gaan inwoners en hun vertegenwoordigers, bedrijven, (wettelijke) adviesraden en organisaties betrekken bij de totstandkoming van ons beleid en plannen. En bieden ruimte om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Daarbij maken we optimaal gebruik van hun eigen kracht en sluiten aan op overlegstructuren die in het verleden al hun succes hebben bewezen. Zoals bijvoorbeeld het periodieke overleg met de Participatieraad. Dit is gebouwd op:

 • Vroegtijdige uitwisseling van informatie.
 • Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling.
 • Heldere en duidelijke communicatie en afspraken over de werkwijze.
 • Gelijkwaardigheid van partijen.

Wat wilden we daarvoor doen

Om onze doelen en ambities te realiseren willen we de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Opstellen nota Burgerparticipatie.
 • Stimuleren burgerinitiatieven.
 • Versterken burgerparticipatie vanuit de directe leefomgeving.
 • Stimuleren burgerparticipaties door projectmatige aanpak.
 • Formaliseren van de inwonersparticipatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nota Participatie
In april heeft de gemeenteraad de nota Participatie Edam-Volendam vastgesteld. Het advies van zowel het Gezamenlijk Overleg van de Dorps- en wijkraden (GDO) en de Koepel Sociaal Domein (KSD) is in deze nota meegenomen. Verschillende afdelingen van de gemeente (Openbare ruimte en Sociaal Domein) hebben invulling gegeven aan participatie en de contacten met de dorps -en wijkraden.
Het juridisch instrumentarium is verder uitgewerkt: een nieuw convenant met dorps- en wijkraden en een nieuwe regeling voor subsidies voor deze raden evenals een beleidsregel voor inwonersinitiatieven. Deze zijn  voor advies eind 2020 naar het gezamenlijk overleg van de dorps- en wijkraden gestuurd. De besluitvorming n.a.v. dit advies wordt begin 2021 afgerond. Een leidraad voor ruimtelijke initiatieven is in de maak. Een webpagina voor en over de participatie van de gemeente is in ontwikkeling. Deze gaat in het tweede kwartaal van 2021 live.

Aanspreekpunten
Ook in 2020 hebben we deelgenomen aan het Gezamenlijk Overleg van Dorps- en wijkraden. Daarnaast hebben we deze raden een aanspreekpunt (meldpunt) geboden.
De Koepel Sociaal Domein hebben we voor inwonersparticipatie en de Wmo eveneens een aanspreekpunt geboden. De verschillende sociale raden hebben elk een eigen contactpersoon. Door de coronamaatregelen kon de Koepel Sociaal Domein in de tweede helft van het jaar minder vergaderen. Met elkaar hebben we tussenoplossingen gezocht om in gesprek te blijven. En blijven dit ook het komende jaar doen.

Gehonoreerde inwonersinitiatieven
We hebben als gemeente drie inwonersinitiatieven gehonoreerd, te weten:

 • Verlichting ophaalbrug in de Oude Kom Volendam ter bevordering van de sfeer en veiligheid.
 • Vlaggenmast op centraal dorpsplein Beets als verbindend element.
 • Digitalisering dorpsfilms Beets voor het behoud hiervan naar de toekomst.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56