Sociaal Domein/Samenleving

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000

5 Sociaal domein/samenleving

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

-33.130

-33.667

-40.384

-39.408

976

Baten

8.097

7.718

12.917

12.029

-888

Totaal vóór mutaties reserves

-25.033

-25.949

-27.467

-27.379

88

Toevoeging reserves

-854

-228

-718

-718

0

Onttrekking reserves

4.356

1.643

2.076

1.801

-275

Totaal na mutaties reserves

-21.531

-24.535

-26.109

-26.295

-187

Bedragen * €1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.093

19

-1.074

-1.119

19

-1.099

-26

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.450

160

-3.290

-3.683

150

-3.533

-243

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.252

0

-6.252

-6.637

0

-6.637

-385

5.04

Geëscaleerde zorg

-667

0

-667

-683

0

-683

-16

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

-3.201

248

-2.953

-3.204

420

-2.784

169

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

-5

0

-5

0

0

0

5

5.07

Inkomensvoorziening

-8.869

9.208

340

-8.326

8.555

229

-110

5.08

Bijzondere Bijstand

-461

70

-391

-443

42

-401

-10

5.09

Minimabeleid

-214

0

-214

-214

0

-214

0

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

-318

154

-164

-304

140

-164

0

5.11

Toegang

-2.929

48

-2.881

-2.881

48

-2.832

49

5.12

Jeugd Kansrijk

-1.247

339

-908

-1.341

346

-995

-87

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

-3.110

706

-2.405

-2.791

626

-2.165

240

5.14

Gezondheidszorg

-346

0

-346

-326

0

-326

20

5.15

Verslavingsbeleid

-135

0

-135

-117

0

-117

18

5.16

Onderwijshuisvesting

-1.683

55

-1.628

-1.541

52

-1.489

139

5.17

Bewegingsonderwijs

-196

25

-171

-175

17

-158

13

5.18

Subsidies sportactiviteiten

-83

0

-83

-73

0

-73

10

5.19

Sportstimulering

-393

35

-358

-305

15

-290

68

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

-1.590

707

-883

-1.395

636

-759

124

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

-907

176

-731

-752

91

-661

70

5.22

Zwembaden

-984

105

-880

-945

108

-837

43

5.23

Stadion FC Volendam

-403

465

62

-413

380

-33

-95

5.24

Kunst en Cultuur

-674

163

-510

-603

139

-464

46

5.25

Openbare Bibliotheken

-659

0

-659

-659

0

-659

0

5.26

Media

-53

0

-53

-53

0

-53

0

5.27

Recreatie

-251

28

-223

-209

27

-181

42

5.28

Ongediertebestrijding

-2

0

-2

-2

0

-2

0

5.29

Begraafplaatsen

-210

207

-3

-212

215

3

6

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal vóór mutaties reserves

-40.384

12.917

-27.467

-39.408

12.029

-27.379

88

Mutaties reserves

-718

2.076

1.358

-718

1.801

1.084

-275

Totaal na mutaties reserves

-41.102

14.993

-26.109

-40.126

13.830

-26.295

-187

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 5.01 Maatwerkvoorziening WMO
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.01 € 25.700 nadelig en kent meerdere redenen:

Woonvoorzieningen € 52.800 nadelig:
In 2020 zijn 29 trapliften toegekend. Dit zijn er 16 meer dan in 2019. Dit aantal is hoger dan bij het begroten van de kosten werd verwacht. Het aantal ouderen neemt toe. Steeds meer ouderen blijven in hun eigen woning terwijl ze door hun gezondheid geen trappen meer kunnen lopen.
Redenen zijn o.a. :

 • het aanbod aan gelijkvloerse woningen is tekort;
 • dat men door een te laag inkomen niet in aanmerking komt voor een groot gedeelte van de aangeboden woningen terwijl het vermogen dit wel toelaat;
 • omdat het kan met een Wmo-voorziening.  

Aanvullend openbaar (collectief) vervoer € 19.400 voordelig.
Door het uitbreken van Corona is er minder gebruik gemaakt van het AOV.

Aanschaf gebruiksmiddelen € 15.300 voordelig.
Er zijn meer scootmobielen uit depot geleverd dan verwacht bij het begroten van de kosten. Voor deze scootmobielen volgt geen afrekening. Er zijn in 2020 28 scootmobielen toegekend en er zijn 30 scootmobielen teruggekomen.

Product 5.02 Maatwerkdienstverlening 18+
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.02 € 243.100 nadelig en kent meerdere redenen:

Huishoudelijke hulp € 100.200 nadelig
In 2020 is het aantal indicaties Huishoudelijke hulp toegenomen met 54.
Dit komt enerzijds door de groei van hulpbehoevende ouderen binnen de gemeente en anderzijds omdat door het verlagen van de eigen bijdrage naar € 19,00 in de maand.
Een toename van 54 indicatie geeft € 224.500 aan extra kosten. Bij het begroten van de kosten over 2020 is er van een lagere toename uitgegaan. Het budget is hierdoor overschreden met € 90.000.
In verband met de Coronacrisis heeft het Rijk besloten dat er over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit was bij het begroten van de opbrengsten niet in te schatten en heeft een derving van € 10.000 op de post eigen bijdragen tot gevolg.

Begeleiding en KV € 31.400 nadelig

Er zijn met terugwerkende kracht een aantal toekenningen gedaan over 2019 die van te voren niet bekend waren. Hier is bij het begroten van de kosten over 2020 geen rekening gehouden.

Persoonsgebonden budget begeleiding en KV € 55.800 nadelig
Het aantal toegekende indicaties is in 2020 met 46 gestegen. Dit is meer dan verwacht.
De begrote kosten zijn te laag ingeschat.

Extra inhuur € 53.600 voor sectie Wmo

Deze overschrijding is een gevolg van de Coronamaatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.03 Maatwerkdienstverlening 18-
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.03 € 384.900 nadelig en kent meerdere redenen:

Landelijk inkoop € 82.000 nadelig
Landelijke instellingen mogen een voorziening aanvragen met de code 55. Ze hoeven van te voren niet aan te geven welke zorg geleverd gaat worden, hoeveel zorg en wat het tarief is. Dit wordt pas bij de afrekening bekend. Dit is in overleg van het VNG met de landelijke zorgaanbieders zo besloten. Het is van te voren heel moeilijk in te schatten wat de kosten zullen worden.
In 2020 geldt dit voor ons met name voor De Viersprong (kosten 2020 € 155.538) en Fier (€ 187.202)

Lokale inkoop € 11.900 voordelig
Maatwerk lokale contracten: € 26.162 voordelig.
Met de Regio is afgesproken om zo min mogelijk lokale contracten af te sluiten en de zorg onder te brengen in binnen de Regionale contracten. Alleen wanneer het niet past binnen de regionale contracten wordt er een contract afgesloten. Deze kosten zijn daarom lager dan begroot.

Kosten Toegang € 40.300 voordelig
Door het uitbreken van de Corona zijn de werkelijke kosten lager dan begroot.
Er is minder persoonlijk (fysiek) contact geweest met cliënten.

Diverse kosten € 62.900 nadelig
Onder diverse kosten worden uitvoeringskosten van derden, kosten voor een tolk, opleidingskosten en kosten uit contracten die niet onder de bovenstaande twee grootboekrekeningen zijn onder te brengen.
Er is o.a. een rekening over 2019 ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden van € 20.800, die van te voren niet bekend was en daarom ook niet geraamd.

Regionale kosten  € 286.300 nadelig
Bij de Winternota is deze post bijgesteld met € 1.200.000. Op basis van de door de gemeente vastgestelde indicaties komen de totale kosten 2020 op basis van de Regionale contracten uit op € 4.536.266. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de door ons betaalde facturen en verwachte kosten waarvan nog geen factuur is ontvangen gecontroleerd met de productieverantwoordingen, die de zorgaanbieders hebben aangeleverd. Deze post is lastig te ramen, omdat berichten vaak te laat naar ons worden verstuurd. Dit kan gaan om beëindigingsberichten, waardoor te veel kosten door ons zijn ingeschat. Of de vraag om een toekenning van een indicatie, waardoor te weinig kosten door ons zijn ingeschat.

Persoonsgebonden budget € 17.500 voordelig
Bij een aantal cliënten is er minder uitgegeven dan is toegekend.
De verwachting is dat dit met de Coronacrisis te maken heeft. Er is meer telefonisch dan fysiek contact waardoor er minder kosten in rekening worden gebracht.

Extra inhuur € 39.300 voor sectie Wmo
Deze overschrijding is een gevolg van de Coronamaatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.04 Geëscaleerde zorg
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.04 € 16.500 nadelig en kent meerdere redenen:

Jeugdbescherming € 19.400 nadelig
Het JBRA vraagt niet van te voren toestemming aan de gemeente om de zorg te kunnen leveren (geeft niet van te voren door, dat zij kinderen in zorg krijgen). Zij declareren de kosten voor deze kinderen ook onregelmatig (met terugwerkende kracht een voor aantal maanden). Er is dus geen peil op te trekken, waardoor het moeilijk is om hiervoor de kosten juist te begroten. Bij de Winternota was het nog de verwachting dat er voldoende was begroot.

Product 5.05 Arbeidsmarktinstrumenten
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.05 € 169.300 voordelig (inclusief afrekening Stichting Werkplus).

De gemeente draagt bij in het tekort op de rijkssubsidie Wsw en het exploitatietekort van de Stichting Werkplus. De concept-jaarrekening Stichting Werkplus 2020 komt uit op  een voordelig resultaat van € 174.100, welke wordt teruggestort naar de gemeente.

Product 5.06 Fraudebestrijding / - preventie
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.06 € 5.000 voordelig. De gemeente heeft een contract met Purmerend. Zij onderzoekende  fraudegevallen Participatie wet voor ons. Het gaat om gevallen waarbij de fraude hoger is dan € 50.000. Deze zijn in 2020 niet naar boven gekomen.

Product 5.07 Inkomensvoorziening
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.07 € 110.500 nadelig.

Bijstandsuitkeringen € 108.800 nadelig
Een gedeelte van de cliënten die gedeeltelijk werken en daardoor geen 100% bijstand ontvangen zijn door de Coronacrisis hun baan kwijtgeraakt. Hierdoor hebben zij in totaal € 23.000 minder aan netto inkomsten  ontvangen en er dus € 23.000 meer aan bijstand is uitbetaald.
Ook zijn er als gevolg van de Coronacrisis minder mensen uitgestroomd naar werk zoals wel was begroot.
Het aantal uitkeringen is in 2020 (totaal in 2020 336 uitkeringen, per 31/12/2020 was de stand 267 lopende uitkeringen) niet gestegen ten opzichte van 2019 ( totaal 340 uitkeringen, per 31/12/2019 was de stand 273 lopende uitkeringen).

Product 5.08 Bijzondere bijstand
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.08 € 10.400 nadelig.

Product 5.11 Toegang
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.11 € 49.000 voordelig en kent meerdere redenen. De voornaamste redenen worden hierna toegelicht:

Vluchtelingenwerk circa € 11.300 voordelig
Er is hier sprake van een onderschrijding van circa € 11.000. Dit geld stond gereserveerd voor de begeleiding en huisvesting van statushouders, maar door de Corona hebben er minder koppelingen plaatsgevonden. Voorgesteld wordt de niet bestede bedragen vanwege Corona samen € 11.300 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Uitvoeringskosten Jeugdbeleid € 64.700 voordelig
Er is voor het Jongerenwerk een overschot van € 34.000. Dit komt omdat er in verband met Corona niet volledig gebruik is gemaakt van het beschikbare activiteitenbudget. Daarbij zijn vanwege de opstart van het nieuwe contract in de eerste 2 maanden niet het volledig aantal beschikbare uren ingezet.
Tevens blijft bij Jeugdbeleid € 30.000 van het budget over. Dit wordt verklaard doordat het budget voor de uitvoering van het Transformatieplan voor het uitbreiden van expertise van het Zorgteam door middel van een gedragswetenschapper vrij valt in het resultaat. De transformatiegelden zijn voor dit soort ontwikkelingen bedoeld. Het vinden van een geschikte gedragswetenschapper heeft langer op zich laten wachten. De gedragswetenschapper is gestart in november 2020. Ook wilden wij de gelden gebruiken voor het uitbreiden van de uren van de jeugdarts voor het verbeteren van de samenwerking met onze huisartsen. Vanwege Corona was het helaas niet mogelijk voor de jeugdarts om op andere locaties te werken. Daardoor heeft dit het afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. Het transformatiebudget is dan ook in 2020 niet geheel benut. In 2021 lopen de kosten voor deze gedragswetenschapper door. Daarbij staan er andere projecten op stapel zoals het inzetten van interventie op complexe scheidingen. Dit zijn dan ook de redenen om het bedrag over te hevelen naar 2021.

Schoolmaatschappelijk werk € 48.200 nadelig
Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende 2020 een indexatie van 6% op het uurtarief heeft plaatsgevonden. Zowel contractmanagement als beleid zijn hier niet van op de hoogte geweest en het is te laat opgemerkt. Er staat een gesprek gepland met de aanbieder. We zijn aan het evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen.

Pilot ontzorgen € 97.200 voordelig
Het budget voor de pilot ontzorgen valt in het resultaat. Het project betreft geoormerkt geld en loopt door in 2021. Voorgesteld wordt om middels budgetoverheveling dit budget naar 2021 over te hevelen voor verdere uitvoering.

Product 5.12 Jeugd Kansrijk
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.12 € 87.100 nadelig en kent meerdere redenen.

Inspectiekosten kinderopvang € 13.300 voordelig
De GGD Zaanstreek-Waterland voert in opdracht van de gemeente de inspecties van de kinderopvanglocaties en gastouderopvang in Edam-Volendam uit. Vanwege de Corona maatregelen en daardoor de sluiting van kinderopvanglocaties tussen maart en juni 2020 en ook eind 2020 heeft een deel van de geplande inspecties op locatie niet plaatsgevonden. Vanaf juni waren de reguliere inspecties risico gestuurd, maar met minder capaciteit, weer opgestart. De GGD had minder capaciteit ter beschikking vanwege inzet van medewerkers in de organisatie voor het testen op Corona. Uiteindelijk heeft de GGD 60% van de voor 2020 geplande reguliere inspecties uit kunnen voeren, en 100% van de geplande inspecties van opvang door gastouders (steekproef)

Inkoop peuteropvang/VVE plekken € 49.700 nadelig
In 2020 is er een nieuwe inspanningsverplichting in werking getreden voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekent dat er i.p.v. 12 uur VVE per week nu 16 uur VVE per week geboden wordt. Dit brengt meer kosten met zich mee. Ook zien we een hoger gebruikspercentage op het gebied van VVE, wat betekent dat meer kinderen de VVE weten te vinden. Dit sluit volledig aan bij de beleidsdoelen die we met elkaar hebben afgesproken. Gedurende 2021 zullen we goed bijhouden of deze stijging qua kosten zich doorzet. Zo ja, dan zal dit worden meegenomen in de winternota.

Onderwijs achterstandenbeleid € 31.300 voordelig
Vanwege Corona zijn er vanuit deze middelen minder activiteiten bekostigd op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ook is er een enorme terugloop zichtbaar richting te schakelklassen in Purmerend, wat enorm scheelt in de kosten. De overgebleven gelden, kunnen gebruikt worden om de hogere kosten bij de inkoop van de VVE-plekken voor een deel te dekken.

Leerlingenvervoer € 85.900 nadelig
Het leerlingenvervoer betreft een vervoersvoorziening op indicatie voor leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijk, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat zijn met het openbaar vervoer of fiets hun school te bereiken. Er valt van tevoren moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen jaarlijks worden ingediend en toegekend. Er zijn enkele ritten over lange afstanden die hogere kosten met zich meebrengen.

Vanuit Leerlingenvervoer wordt zowel collectief vervoer als een tegemoetkoming in de kosten aan ouders aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een busabonnement of kilometervergoeding. In de laatste kosten zien we geen opvallende stijging. Wat we wel zien is een forse stijging van de factuurkosten van vervoerder Munckhof en dan met name de laatste maanden van 2020. Aan de vervoerder is de reden van deze stijging ten opzichte van 2019 gevraagd. Dit blijkt een combinatie van een aantal factoren te zijn:

 • Een NEA indexering van 6,7%.
 • Meer vervoersdagen.
 • Minder combinatiemogelijkheden in het vervoer door nieuwe leerlingen, andere scholen als eindadres, samenstellingen van ritten wat wel / niet haalbaar was, andere schooltijden vanaf nieuwe schooljaar waardoor bepaalde combinaties niet meer mogelijk waren, etc.

Het leerlingenvervoer en de verordening moeten in een project opnieuw worden beoordeeld. Dit wordt in de agenda werklastplanning voor 2021 meegenomen.   

Product 5.13 Jeugd en Wmo algemeen
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.13 € 239.600 voordelig en kent meerdere redenen.

Onderhoud panden € 101.000 voordelig
Op de exploitatiebudgetten van de diverse gemeentelijke panden is in totaal € 101.000 niet besteed. De lagere kosten aan planmatig onderhoud leiden ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk panden van € 48.000. Dit laatste is verwerkt in post mutaties reserves.

Wonen en zorg € 22.300 voordelig

 • Door Corona kon de € 5.000 voor incidentele subsidie Alzheimer Café niet worden verleend. De horeca is niet meer open gegaan aan het einde van 2020. Dit geld was geraamd voor de Social Firm van de Friese Vlaak voor activiteiten.
 • Door Corona kon de huur van Wooncompagnie € 1.435 niet worden doorbelast aan de Social Firm van de Friese Vlaak.
 • Door Corona kon de € 10.000 voor huiskamers XL niet worden besteed.   
 • Er is sprake van een meevaller in de regio. De ambtelijke trekker voor de samenwerking met de zorgverzekeraar is volledig betaald uit subsidie van de VNG. Er was geen bijdrage per gemeente meer nodig. Hierdoor is onze bijdrage van € 3.000 niet besteed.

Voorgesteld wordt de niet bestede bedragen vanwege Corona samen € 16.435 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Alliantie Kansrijk € 24.000 voordelig
In de opdracht Kansrijk is een mogelijkheid opgenomen om gebruik te maken van zogenoemde kansen. Op deze manier is de mogelijkheid gecreëerd om extra werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld bij signalen). Vanwege Corona is in 2020 hiervan geen gebruik gemaakt.

Op diverse posten zijn budgetten niet volledig besteed:

 • Wmo algemeen € 15.000
 • Knelpuntenbudget € 10.500
 • Raadsinformatie app € 10.000 (verzoek budgetoverheveling)
 • Ondersteuning BSL € 39.000 (verzoek budgetoverheveling)

Extra inhuur € 94.952 voor sectie Werk en Inkomen
Deze overschrijding is een gevolg van de Corona maatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.14 Gezondheidszorg
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.14 € 20.000 voordelig en kent meerdere redenen. De grootste afwijking is een niet begrote extra teruggave ontvangen van GGD van € 28.527 in het kader van compensabele btw 2019.

Product 5.15 Verslavingsbeleid
Er is € 18.000 overgebleven. Dit geld stond allemaal gereserveerd voor grote activiteiten voor LEF. Helaas konden alleen de kleine activiteiten plaatsvinden door de Corona maatregelen. Voorgesteld wordt € 15.700 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Product 5.16 Onderwijshuisvesting
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.16 onderwijshuisvesting € 139.200 voordelig. Dit wordt veroorzaakt doordat de geplande tijdelijke huisvesting Meester Haije school geen doorgang heeft gevonden in 2020. In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen, waardoor het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp moet kijken. De planning loopt hierdoor uit. De verwachting is dat begin 2022 met de bouw gestart kan worden. Dan moet de tijdelijke huisvesting gereed zijn.
Het budget hiervoor van € 157.000 is beschikbaar gesteld uit de algemene reserve en is niet besteed in 2020 waardoor het vrij valt ten gunst van resultaat. Het budget dient bij het vaststellen van de jaarrekening en het resultaat te worden overgeheveld naar 2021.

Product 5.17 Bewegingsonderwijs
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.17 € 13.000 voordelig en kent meerdere redenen.

Gymonderwijs € 9.200 voordelig
Bij de Winternota heeft een bijstelling voor deze post plaatsgevonden, waarbij de gevolgen van Corona op gymonderwijs zo goed mogelijk is ingeschat. Uiteindelijk resteert toch nog een onderschrijding op de exploitatievergoeding van € 9.200.

Zwemonderwijs € 3.800 nadelig
Vanwege Corona is het schoolzwemmen veelal niet doorgegaan. Het zwembad was gesloten en heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht, waardoor een onderbesteding van € 41.000 is ontstaan.
Het vervoer is echter conform gemeentelijk beleid wel volledig doorbetaald. De keren dat het zwemmen is doorgegaan zijn deze kosten doorberekend aan ouders. De gevolgen van de continuïteit regeling kunnen we natuurlijk niet voor rekening van ouders laten komen. Dit heeft een nadelig saldo van € 37.000 tot gevolg. Per saldo heffen deze 2 posten elkaar redelijk op

Product 5.18 Subsidies sportactiviteiten
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.18 € 10.400 voordelig en kent meerdere redenen. In het traject beleidsverscherping in relatie met subsidie is vertraging ontstaan. Er zijn in 2020 geen bijeenkomsten geweest met verenigingen. Er zijn door verenigingen minder aanvragen gedaan in verband met Corona.

Product 5.19 Sportstimulering
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.19 € 67.800 voordelig. Dit wordt voor circa € 35.000 veroorzaakt doordat we in 2020 verminderde mogelijkheden in uitvoering van het sportbeleid hebben gehad in verband met Corona. Een andere oorzaak ligt in de onderschrijding bij het budget voor de combinatiefunctionaris sport. De Sportkoepel stuurt maandelijks een factuur voor uitvoering basiswerkzaamheden sport, welke op dit product wordt verantwoord. Er is een onderschrijding van € 33.900 ontstaan door vertraging in de aanbesteding met als gevolg een verminderde uitvoering in Augustus en September. Voorgesteld wordt € 28.000 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Product 5.20 Gemeentelijke binnensportaccommodaties
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.20 € 124.000 voordelig. De voornaamste oorzaak van dit nadelige resultaat heeft te maken met de SPUK compensatie uitkering van het rijk in verband met gewijzigde BTW regels voor het gelegenheid geven tot sport met ingang van 2019.  Aanvraag op basis van begroting, afrekening op basis van daadwerkelijk gerealiseerd. Het verschil bedraagt € 27.800 nadelig.

Het overige verschil is het saldo van alle exploitatiebudgetten (baten en lasten) van alle binnensportaccommodaties in onze gemeente (€ 150.000 voordelig). Binnen dit voordelige saldo is in totaal minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. Door deze lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud  binnensportaccommodaties voorn € 45.000 (verwerkt in de post mutaties reserves).

Product 5.21 Gemeentelijke buitensportaccommodaties
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.21 € 70.000 voordelig. Dit is het saldo van alle exploitatiebudgetten van alle buitensportaccommodaties in onze gemeente. Door de per saldo lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud  buitensportaccommodaties van € 14.500 (verwerkt in de post mutaties reserves). Voorgesteld wordt om de onderschrijding op de beheerskosten sporthal Nieuwe Seinpaal  (€ 17.401,63) te storten in reserve Coronafonds.

Product 5.22 Zwembaden
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.22 Zwembad per saldo € 42.500 voordelig. Het is het verschil is het saldo van alle exploitatiebudgetten (baten en lasten. Binnen dit voordelige saldo is in totaal minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. Door deze lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud  binnensportaccommodaties voor (verwerkt in de post mutaties reserves).

Product 5.23 Stadion FC Volendam
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.23 Stadion per saldo € 95. 000 nadelig. Voor een bedrag van € 80.000 wordt dit veroorzaakt, doordat huurders van het stadion een huurkorting hebben ontvangen voor de maanden in 2020, dat er sprake was van lockdown i.v.m. met de coronapandemie. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds.

Product 5.24 Kunst en Cultuur
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.24 € 46.000 voordelig. In 2020 is op het terrein van cultuur € 15.000 niet besteed.
De huur voor Damplein 1 van € 24.000 was abusievelijk geraamd als opbrengst bij het onderdeel musea, maar de werkelijk opbrengst is in programma 3 bij monumenten verantwoord. Daarnaast zijn de onderhoudsbudgetten voor musea niet volledig besteed circa € 50.000, waardoor voor ditzelfde bedrag een onderschrijding is ontstaan op de post mutaties reserves.

Product 5.27 Recreatie
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.27 € 42.000. Er is sprake van een onderbesteding bij speelwerktuigen van € 34.700. Deze onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de posten voor vervanging van onderdelen en onderhoud een fluctuerend en onvoorspelbare aanvraagpatroon kennen. Daarbij is terughoudend omgegaan met deze budgetten in afwachting de toekomstige vervangingen van de speelwerktuigen in Edam-Volendam. Deze onderschrijding op speelvoorzieningen geeft ook een lagere onttrekking van € 13.700 aan de reserve (post mutaties reserves).

Product 5.29 Begraafplaatsen
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.29 Begraafplaatsen per saldo € 6.000 voordelig.

Mutaties reserves
Er is in 2020 in dit programma minder onttrokken aan de reserves dan was begroot (€ 275.000). De geraamde onderhoudskosten aan  gemeentelijke panden en speelvoorzieningen voor € 275.0000 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

In de paragraaf corona gevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Lasten

Begroot € 41.102.033
Gerealiseerd € 40.125.541
Afwijking € 976.492
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56