Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2019

Duo/Ingrado

2,5

Nederland

2,4

Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2019

DUO/Ingrado

20

Nederland

26

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2019

DUO/Ingrado

1,8

Nederland

2

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Niet-sporters

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

44,9

Nederland

48,7

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2019

CBS Jeugd

1

Nederland

1

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2019

CBS Jeugd

3

Nederland

6

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat leeft in armoede / in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2019

CBS - Arbeidsdeelname

71,0

Nederland

68,8

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2019

CBS Jeugd

1

Nederland

2

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

2020

CBS - Participatie Wet

241,3

Nederland

459,7

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

CBS - Participatie Wet

113,9

Nederland

202

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

CBS - Jeugd

6,5

Nederland

12,3

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

CBS - Jeugd

0,5

Nederland

1,2

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2018

CBS - Jeugd

0,2

Nederland

0,4

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

2020

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

260

Nederland

640

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lasten

Begroot € 41.102.033
Gerealiseerd € 40.125.541
Afwijking € 976.492
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56