Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting

We beheren momenteel 120 formele speelplekken binnen onze gemeente. Speelruimte is hiermee een van de meest zichtbare beleidsterreinen. Mede vanwege de fusie met de voormalige gemeente Zeevang is het tijd om onze ambities ten aanzien van speelruimte in de gemeente te actualiseren. Hiervoor hebben we op 12 september 2019 een voorstel met nieuwe beleidskaders aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft ingestemd met scenario 3 voor de uitwerking van de nog te realiseren nota Speelruimte.

Doelen en ambities

Speelruimte
We willen kinderen speelruimten bieden, die veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend is en zo bijdragen aan meer buitenspel voor kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een laagdrempelige manier van sporten. Het is een gezond alternatief voor televisiekijken en gamen en stimuleert de ontmoeting tussen kinderen.

Bouwspeelplaats
De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar onder toezicht, maar wel zo vrij mogelijk, moet kunnen spelen. Bijvoorbeeld hutten bouwen, klimmen of op een vuurtje iets lekkers maken. Hierbij leggen we de verbinding met het programma Kansrijk. Dit programma organiseert (na)schoolse activiteiten voor de jeugd waarbij talentontwikkeling op creatief, technisch of motorisch vlak centraal staat. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. De bouwspeelplaats kan ook voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat wilden we daarvoor doen

Speelruimte
Op basis van de nota Speelruimte maken we een uitvoeringsplan dat voorzien is van een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Bouwspeelplaats
Voor de Bouwspeelplaats is inmiddels een locatie in de Broeckgouw aangewezen. Het realiseren van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen, die professioneel toezicht kan houden op de jeugd en verbinding legt met het programma Kansrijk. Voor de selectie en contractering van deze partij is een openbare aanbesteding gestart. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Speelruimte
De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de nota Speelruimte vastgesteld. Na de vaststelling zijn we direct gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van speelplekken in de kernen van Zeevang (2020-2021). De participatie van jeugd, ouders, opa’s en oma’s vormden hierbij een belangrijk onderdeel. Vervolgens zijn we gestart in Hobrede en Beets.  

Voor het gezamenlijk (her)inrichten van speelruimte is het van groot belang om samen met de (toekomstige) gebruikers op locatie aanwezig te kunnen zijn. De coronamaatregelen hebben helaas gezorgd voor vertraging. Dit traject is daardoor nog niet afgerond. Wel is er continu contact geweest met diverse dorpsraden, jeugdigen en bewoners. En hebben we hen op de hoogte gehouden van wat we in de tussentijd hebben gedaan. Zo zijn we onder meer gestart met het schrijven van de aanbesteding voor speeltoestellen. Ook zijn diverse collega’s vanuit bijvoorbeeld Veiligheid, Sport, Groen en LEF aangehaakt.

Bouwspeelplaats
De aanleg van de bouwspeelplaats is gestart en loopt op schema. De planning is dat deze halverwege het tweede kwartaal in 2021 klaar is voor gebruik. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56