Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is
van ernstige overlast is vrijwel altijd ook sprake van een zorgcomponent en is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. Komende tijd zal vooral ingezet worden op doorontwikkeling van onze lokale netwerken. Kleine dingen klein houden is het devies. Het slimmer inzetten van de schaarse middelen of het realiseren van een beter resultaat met dezelfde financiële middelen is leidend. Verbindingen zowel in- als  extern moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Nadere toelichting

Analyse van het huidige stelsel heeft duidelijk gemaakt dat de keten Zorg & Veiligheid niet als een samenhangend en goed op elkaar afgestemd netwerk samenwerkt. Dit moet veranderen om de burger en/of het gezin de hulp te bieden die nodig is vanuit het uitgangspunt: één gezin, één plan en één regisseur. Omdat dit ook een regionaal vraagstuk is, is regionaal het project ‘Allen voor Eén’ gestart. Met onze burgemeester en wethouder als aanjagers. Tussen regionaal en lokaal zal er een intensieve uitwisseling van kennis en werkwijzen gaan plaatsvinden om zo het systeem rondom Zorg & Veiligheid duurzaam te kunnen verbeteren.

Doelen en ambities

We streven ernaar de burger/het gezin zo snel als mogelijk in de passende zorg te krijgen en houden. En vervolgens door te geleiden naar het lokale veld wanneer de hulp afdoende is geweest. Als gemeenten en zorginstanties creëren we een doorlopende zorglijn en organiseren met elkaar de hulp rondom de burger/het gezin. Van lokale hulp tot de meest intensieve hulp binnen de domeinen zorg en veiligheid. Vanuit het netwerkverband pakken we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap van de casus op.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020.
  • Vertalen van de regionale startfoto in een lokaal actieprogramma .

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Voor de uitvoering van deze wet hebben we een aantal taken extern uitbesteed. Het gaat daarbij om het inrichten van een meldpunt, het uitvoeren van een verkennend onderzoek en de hoorplicht. GGD Zaanstreek-Waterland voert het meldpunt en het verkennend onderzoek uit. Hierdoor voldoen we aan de vooraf opgestelde uitgangspunten: aansluiten bij bestaande structuren, uniformiteit in de regio en zo simpel en efficiënt mogelijk inrichten. Het meldpunt voor de Wvggz hebben we ondergebracht bij het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD. De medewerkers van het MABZ zijn ervaren en hebben gedegen kennis over GGZ-problematiek. Bij de start op 1 januari voerde de GGD deze taken uit voor alle acht gemeenten. Voor de dienstverlening in het kader van de Wvggz hebben we een overeenkomst afgesloten met de GGD. Deze is verlengd tot juni 2021.

Vertalen startfoto in lokaal actieprogramma
De vertaling van de regionale startfoto naar een lokaal actieprogramma is een voortdurend proces. We verwerken de aanbevelingen die zijn gedaan op basis van de startfoto binnen onze organisatie. Zowel lokaal als regionaal is er in 2020 gewerkt aan een ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur op het gebied van Zorg & Veiligheid. Beide overleggen vinden inmiddels structureel plaats. Deze dienen als platform om tot afstemming te komen. Door deze structuur is snelle coördinatie mogelijk bij onderwerpen waarbij zowel zorg- als veiligheidspartners betrokken zijn. Verdere dataverzameling draagt bij aan het opstellen en evalueren van het beleid.

Aanpak Singelwijk en Middengebied
In 2020 hebben diverse partijen hun commitment uitgesproken om gezamenlijk langlopende problemen in de
Singelwijk aan te pakken. Een extern bureau stelt hiervoor een plan van aanpak op en geeft ons aan wat nodig
is voor een goede, integrale aanpak. De verwachting is dat we hier in de loop van 2021 inzicht in hebben.

In 2020 hebben er een aantal incidenten plaats gevonden in de gemeente Edam-Volendam, met als hotspot het Middengebied. Dit heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid. Het jongerenwerk is hier een belangrijke schakel in geweest om de overlastgevende groep in beeld te brengen. Via verschillende bewonersbijeenkomsten zijn belanghebbenden in beeld gebracht en op de hoogte gehouden. Zichtbare resultaten om de problematiek aan te pakken zijn o.a. het weghalen van bankjes op de overlastplek, het plaatsen van een lichtunit in de nachtelijke uren, het neerzetten van een container om de jeugd een hangplek te geven en 31 gedragsaanwijzingen, die door de burgemeester aan jeugdige opgelegd zijn. De Boa’s hebben 2107 gerichte controles jeugd uitgevoerd in 2020. Ook zijn er minder zichtbare werkzaamheden geweest. Zo zijn er 8 top-X casussen behandeld, 5 zorg- en Veiligheidshuis aanmeldingen gedaan en zijn we met een intensief project bezig geweest om jongeren en ouders zo vroeg mogelijk te benaderen bij overlast. Samen met veiligheid zijn er al meer dan 100 brieven verstuurd richting ouders om aandacht te vragen voor het gedrag van de jeugdigen en om de juiste hulpverlening aan te bieden. Zorg en Veiligheid binnen de gemeente zorgt voor verbinding en heeft als visie om voor het probleem te komen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56