Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Sport dient om een samenleving te creëren waar de inwoners zich gezond en gelukkig voelen. Sport en bewegen zijn onderdeel van de (dagelijkse) activiteiten om dat te bereiken. Een integrale benadering zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen en aan de kwetsbare groepen kansen worden geboden om samen met elkaar gezond en kansrijk op te groeien en oud te worden. Of het nu gaat om de jonge jeugd kennis te laten maken met verschillende sporten, de opgroeide jeugd een sportieve vrijetijdsbesteding te bieden of de senioren van de gemeente te blijven betrekken bij sportieve activiteiten zowel als deelnemer en/of als vrijwilliger. Om dit te bereiken moet de infrastructuur (faciliteiten) op orde zijn en ondersteunen we die groepen die dat nodig hebben om deel te nemen aan sport.

In dit kader zullen o.a. diverse sportaccommodaties worden vernieuwd. Denk hierbij o.a. aan de nieuwe Seinpaal, de bouw van de nieuwe turnhal Broeckgouw, het vervangen van het kunstgras op veld 1 en het ombouwen van een natuurgrasveld naar een nieuw kunstgrasveld en het renoveren van een natuurgrasveld bij RKAV.

Nadere toelichting

Om bovenstaande te bereiken zijn afgelopen jaren diverse sportaccommodaties vernieuwd en ontwikkeld. Dit jaar gaan we ook een accommodatiebeleidsplan ontwikkelen waar sport onderdeel van uitmaakt. Dit om een onderbouwd en flexibel toekomstbestendig plan te realiseren waarin we zowel (gemeentelijke) sportaccommodaties als de sportieve openbare ruimte combineren (vanuit de Omgevingswet).

Doelen en ambities

We willen een (sport)accommodatiebeleidsplan dat inzicht biedt in de huidige en toekomstige wensen en behoeftes van de inwoners, verenigingen en gemeente. En dat ons in staat stelt deze wensen en behoeften beter op elkaar af te stemmen.

Wat wilden we daarvoor doen

  • In kaart brengen van de wensen en behoeften van de inwoners, verenigingen en gemeente.
  • Hierbij gaan we uit van de bestaande situatie en voorzieningen en zoeken naar afstemming zoeken voor de toekomst.
  • Uitvoeren van de vastgestelde Sportnota .

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 is vervolg gegeven aan de uitvoering van de Sportnota. Dat heeft geleid tot onderstaande resultaten:

  • Het Lokaal Sportakkoord is opgesteld in samenwerking met diverse sportverenigingen. De uitvoering wordt verder vormgegeven. Door de coronamaatregelen is dit vertraagd.
  • Interne afstemming om het subsidieproces te verbeteren. Hierdoor wordt het aanvragen, verantwoorden en verlenen van sportsubsidies gemakkelijker, doelmatiger en rechtmatiger.
  • Realisatie van een nieuwe glijbaan in het binnenbad van zwembad de Waterdam.
  • Organisatie van de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen.
  • Door de landelijke en lokale coronamaatregelen hebben we als gemeente op het gebied van sport extra taken gehad:

- Verenigingen informeren en voorlichten.

- Afstemmen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sectie Veiligheid.

- Regie op ontwikkelen activiteiten jeugd tijdens een lockdown.

- Aanvragen steunpakketten aan Rijksoverheid voor gederfde inkomsten.

Gymsportcentrum
De bouw van het gymsportcentrum is gestart en loopt op schema. De planning is dat het gymsportcentrum  november 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56