Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Coalitieakkoord

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen is tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden, die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Nadere toelichting

Niet van toepassing

Doelen en ambities

Onderwijs

We streven naar een goed en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen binnen onze gemeente. Waarbij sprake is van een goede overdracht tussen scholen en gemeente. Om dit te realiseren hebben we de volgende (deel)ambities:

 • Realisatie en behoud van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen.
 • Voor het passend onderwijs (voor zowel beneden- als bovengemiddelde leerlingen) is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde. Hierbij vervullen schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol.
 • Bewegingsonderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting

We streven in samenwerking met de schoolbesturen naar een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting. Deze werken we verder uit in een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Onze doelstellingen zijn onder meer:

 • Het realiseren van schoolgebouwen die voldoen aan de speerpunten ten aanzien van duurzaamheid (BENG) en luchtbehandeling (‘frisse scholen’). Daarnaast moet een modern schoolgebouw de flexibiliteit en functionaliteit hebben om toekomstige onderwijsontwikkelingen te faciliteren.
 • Transparantie voor alle partijen. Door aan het IHP een (digitaal) instrument te koppelen kunnen we bepalen wanneer en hoeveel er per school moet worden geïnvesteerd in renovatie, onderhoud of vervangende nieuwbouw.
 • Betere integratie van scholen in de samenleving. Welke functies kunnen de scholen en hun schoolpleinen hebben voor de wijk? (Integraal Kind Centrum, verhuur ruimten aan maatschappelijke instanties, etc.)

Wat wilden we daarvoor doen

Onderwijs

 • Voor alle leerlingen is structureel aandacht binnen de uitvoering van zowel de lokale als de regionale agenda Passend Onderwijs. De lokale en regionale samenwerking is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Het schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren vormen in het kader Zorg voor de Jeugd een verbindende schakel tussen onderwijs en gemeente. In 2018 zijn we samen met scholen in onze gemeente het programma Samen Beter gestart. Hiermee versterken we de samenwerking en komen we tot een gezamenlijke afstemming van de inhoud en agenda binnen het Sociaal Domein. We hebben hierbij doelen en prioriteiten vastgesteld. De focus ligt hierbij op het versterken van de zorgstructuur, op de inzet en voorlichting over online veiligheid en genotsmiddelen (LEF) en persoonsvorming (talentontwikkeling).
 • De uitwerking van het onderwerp talentontwikkeling heeft geleid tot het programma Kansrijk. Kansrijk biedt jeugd van 4 tot 18 jaar uiteenlopende activiteiten aan waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor het programma LEF zijn in 2019 alternatieve activiteiten voor de vrijdag- en zaterdagavond ontwikkeld. Kansrijk gaat dit aanbod samen met jeugdigen, ouders, stakeholders (waaronder Samen Beter) en denktank LEF vormgeven en coördineren. Monitoring en evaluatie zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Onderwijshuisvesting

 • Afronden IHP met vastgestelde vierjarige begrotingscyclus.
 • Aanpassen van de verordening voor de borging van het IHP.
 • Opstellen en gezamenlijk ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in het kader van het IHP voor de juridische borging van de IHP-afspraken.
 • Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Sint Vincentiusschool (locatie Zuidwester).
 • Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool (Beets).
 • Uitvoeren van het IHP.
 • Werken met een digitaal dashboard ten aanzien van het kwaliteits-, functionaliteits- en onderhoudsniveau van schoolgebouwen (digitaal koppelen MJOP’s aan uitgangspunten en planning IHP).
 • Integrale studie uitvoeren naar nieuwbouw scholencombinatie Trimaran-Piramide.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

 • Met schoolbesturen, het Samenwerkingsverband Waterland en gemeenten vindt regelmatig in de regio zowel lokaal als regionaal inhoudelijk overleg plaats. Regionaal staan op de agenda Passend Onderwijs: de afstemming onderwijs en participatie, de schakelklas en zorg voor de jeugd. In dit kader is in 2020 verdere uitvoering gegeven aan het in 2018 vastgestelde Ondersteuningsplan Passend Onderwijs.
 • In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbare jongeren en de overstap van VSO en Praktijkonderwijs naar arbeid. Aan dit onderzoek hebben we in 2019 verdere uitvoering gegeven. In samenwerking met onderwijs, Participatiewet en Wmo hebben we regionale trajecten gestart om de overstap te versoepelen. In 2020 hebben we deze trajecten geëvalueerd en het onderzoek verlengd.
 • In 2020 is het Schoolmaatschappelijk werk gecontinueerd. Alle scholen bieden deze preventieve hulp naar tevredenheid aan. Er is een goede samenwerking met het CJG en Zorgteam tot stand gekomen.
 • We geven de agenda Passend Onderwijs lokaal vorm binnen het programma Samen Beter (onderwijs en gemeente). In 2019 zijn vanuit dit programma en in samenwerking met LEF twee initiatieven ontstaan:
  - Het programma Kansrijk dat uiteenlopende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek aanbiedt aan de jeugd.
  - Een nieuw voorlichtingsaanbod op het gebied van alcohol en online veiligheid.
  Alliantie Kansrijk en LINK voeren deze opdrachten uit. In 2020 hebben zij veel activiteiten en voorlichting voor de jeugd op scholen georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen veelal in een aangepaste vorm. Beide organisaties hebben goed op de situatie geanticipeerd.
 • De lessen ter bevordering van een brede motorische basis bij kinderen van 4 tot en met 18 jaar zijn ondanks de coronamaatregelen zoveel mogelijk voortgezet bij scholen die daar al mee bezig waren.

Onderwijshuisvesting - Integraal Huisvestingsplan
In 2020 zijn er nieuwe inzichten ontstaan voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het IHP is een meerjarige visie op onderwijshuisvesting. Schoolbesturen en de gemeente stellen het IHP gezamenlijk op. En zijn ook samen verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting die ondersteunend is aan de inhoudelijke doelstellingen van het onderwijs. Het IHP bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 • Gezamenlijke onderwijsvisie (wat willen we bereiken).
 • Scenario’s (hoe willen we dit bereiken).
 • Financiën (hoe gaan we dit betalen).

Vanuit de gezamenlijke onderwijsvisie en de toenemende behoefte om verder te verduurzamen willen we onderzoeken of we onze onderwijsgebouwen gefaseerd energieneutraal (ENG) kunnen maken. Op dit moment is de norm ‘bijna-energieneutraal’(BENG). Om deze hogere ambitie te kunnen halen zijn we gesprekken gestart met de schoolbesturen om dit met gezamenlijke geldstromen te realiseren. Als onderdeel van deze hogere ambitie onderzoeken we eveneens de mogelijkheden voor het vormen van Integrale Kind Centra (IKC) in de onderwijsgebouwen. Doordat we deze methodiek samen met de schoolbesturen gaan onderzoeken, is het IHP niet opgeleverd in 2020. We verwachten het IHP medio 2021 af te ronden. Na afronding volgt de borging in een geactualiseerde verordening en in vaststellingsovereenkomsten met de schoolbesturen.

Nieuwbouw Vincentiusschool
De bouw van de school is gestart en loopt op schema. De planning is dat de school na de zomervakantie 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets
In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen. Hierdoor moet het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp kijken en loop de planning uit De verwachting is dat begin 2022 de bouw kan starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Onderzoeken mogelijkheden Edamse scholenscenario
In het IHP nemen we een scenario mee voor de scholen in Edam. In 2020 hebben we gesprekken gevoerd met het onderwijs en andere instanties over de situatie in Edam en de problematiek in de wijken. In 2021 volgt een professioneel onderzoek. De uitkomst hiervan geeft een richting voor de gewenste onderwijshuisvesting in deze dorpskern.

Kindcentrum
In 2020 is het investeringskrediet voor de bouw van het kindcentrum en de bovengelegen woningen vrijgegeven door de gemeenteraad. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 gestart kan worden met de bouw. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56